Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Concepte d'adquisició i de rehabilitació de l'habitatge habitual

Concepte d'adquisició d'habitatge habitual

S'entén per adquisició d'habitatge habitual, a l'efecte de la deducció, l'adquisició en sentit jurídic del dret de propietat o ple domini de la mateixa, encara que aquest sigui compartit, essent indiferent el negoci jurídic que l'origini. Així, l'adquisició podrà efectuar-se per compravenda, permuta, herència, llegat o donació. S'exclou, doncs, del concepte d'adquisició vàlid per a l'aplicació de la deducció, l'adquisició de la nua propietat, usdefruit o altres drets reals d'ús o gaudi sobre l'habitatge habitual.

La deducció per adquisició d'habitatge habitual només podrà aplicar-se si amb anterioritat a l'1 de gener de 2013 s'hagués adquirit jurídicament la propietat de la mateixa. És a dir, si amb anterioritat a aquesta data concorren el contracte (títol) i la tradició o entrega de l'habitatge (manera).

Precisions :

  • En els supòsits de nul·litat matrimonial, divorci o separació judicial, el contribuent podrà seguir practicant aquesta deducció per les quantitats satisfetes durant el període impositiu per a l'adquisició de la que va ser durant la vigència del matrimoni el seu habitatge habitual, sempre que continuï tenint aquesta condició per als fills comuns i el progenitor en de la qual companyia quedin.

    També podrà practicar deducció per les quantitats satisfetes, si escau, per a l'adquisició de l'habitatge que constitueixi o constitueixi el seu habitatge habitual, amb el límit conjunt de 9.040 euros anuals.

  • Es reconeix el dret d'aplicar-se la deducció per inversió en habitatge habitual fins i tot no essent titular del ple domini quan es tracti de supòsits en els que l'habitatge habitual es va adquirir originàriament en plena propietat pels cònjuges en pro indivís o per a la societat conjugal, i, constituint aquella l'habitatge habitual d'ambdós i dels seus fills menors, sobrevé el desmembrament del domini, no voluntàriament, sinó mortis causa per la defunció d'un dels cònjuges, i l'habitatge segueixi constituint la residència habitual de la unitat familiar. Vegeu  sobre això la Resolució del TEAC de 8 de maig de 2014 en recurs extraordinari d'alçada per a unificació de criteri.

  • En cas d'extinció d'un condomini sobre l'habitatge habitual a partir de l'1 de gener de 2013, si una de les parts obté el 100 per 100 de l'habitatge, tindrà dret a aplicar-se el 100 per 100 de la deducció per adquisició d'habitatge habitual, fins a un total de 9.040 euros de base, sempre que s'hagués aplicat en un exercici anterior a 2013 aquesta deducció en el percentatge corresponent a la seva participació en el condomini.

    En aquest cas l'aplicació de la deducció per la part adquirida fins a completar el 100 per 100  del ple domini de l'immoble tindrà com a límit l'import que hauria tingut dret a deduir-se des de la data d'extinció del condomini el comuner que deixa de ser titular de l'immoble si aquesta extinció no hagués tingut lloc. La deducció estarà condicionada també a què al comuner que deixa de ser propietari no se li hagués esgotat a la data d'extinció del condomini la possibilitat de seguir practicant la deducció per adquisició d'habitatge habitual. Vegeu sobre això la Resolució del TEAC d'1 d'octubre de 2020 en recurs extraordinari d'alçada per a unificació de criteri.

Concepte de rehabilitació d'habitatge habitual

Normativa: Art. 55.5 Reglament IRPF

A l'efecte d'aquesta modalitat de deducció, es considera rehabilitació d'habitatge habitual les obres realitzades en la mateixa que hagin complert qualsevol dels següents requisits:

  1. Que les obres hagin estat qualificades o declarades com actuació protegida en matèria de rehabilitació d'habitatge s, en els termes previstos en el Reial decret 1186/1998, de 12 de juny, sobre mesures de finançament d'actuacions protegides en matèria d'habitatge i sòl del Pla 1998-2001 (BOE del 26); en el Reial decret 1/2002, d'11 de gener, sobre mesures de finançament d'actuacions protegides en matèria d'habitatge i sòl del Pla 2001-2005 (BOE del 12); en el Reial decret 801/2005, d'1 de juliol, pel qual s'aprova el Pla Estatal 2005-2008, per afavorir l'accés dels ciutadans a l'habitatge, en el Reial decret 2066/2008, de 12 de desembre, pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge i Rehabilitació 2009-2012 (BOE del 24) ”; en el Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021 (BOE del 10).
  2. Que les obres tinguin per objecte principal la reconstrucció de l'habitatge mitjançant la consolidació i el tractament de les estructures, façanes o cobertes i unes altres anàlogues, sempre que el cost global de les operacions de rehabilitació excedeixi el 25 per 100 del preu d'adquisició si s'hagués efectuat l'adquisició durant els dos anys immediatament anteriors a l'inici de les obres de rehabilitació o, en un altre cas, del valor de mercat que tingués l'habitatge en el moment d'aquest inici. A aquests efectes, es descomptarà del preu d'adquisició o del valor de mercat de l'habitatge la part proporcional corresponent al sòl.

Recordi: les obres de rehabilitació de l'habitatge habitual donaran dret a la deducció  quan s'hagin satisfeta quantitats per tal concepte amb anterioritat a 1 de gener de 2013, sempre que a més les obres  s'hagin  acabat abans d'1 de gener de 2017.