Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Qui tenen dret a aquesta deducció?

Tindran dret a aplicar el règim de deducció per inversió en habitatge habitual per les quantitats satisfetes en l'exercici 2020, els contribuents que compleixin els següents requisits:

  1. Si es tracta d'adquisició d'habitatge habitual, quan l'habitatge s'hagi adquirit jurídicament amb anterioritat a 1 de gener de 2013.
  2. Si es tracta d'obres de rehabilitació de l'habitatge habitual, quan s'hagin satisfeta quantitats per tal concepte amb anterioritat a 1 de gener de 2013, sempre que a més les obres  s'acabessin abans d'1 de gener de 2017.

En qualsevol cas, és necessari que el contribuent hagi practicat la deducció per inversió en habitatge habitual en relació amb les quantitats satisfetes per a l'adquisició o rehabilitació d'aquest habitatge en un període impositiu meritat amb anterioritat a 1 de gener de 2013, llevat que no hagués pogut practicar-se per no superar a les quantitats invertides en habitatges anteriors, en la mesura que haguessin estat objecte de deducció en integrar bases efectives de deducció, més, si escau, l'import de guanys patrimonials exempts per reinversió.