Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Concepte de construcció i d'ampliació de l'habitatge habitual

Concepte de construcció d'habitatge habitual

A efectes de la deducció, es considera construcció d'habitatge habitual quan el contribuent satisfaci directament les despeses derivades de l'execució de les obres, o lliuri quantitats a compte al promotor de les mateixes, sempre que finalitzin en un termini no superior a quatre anys des de l'inici de la inversió.

1º. Per al còmput del termini de quatre anys ha de tenir-se en compte:

 1. Data d'inici de la inversió

  El còmput s'iniciarà a partir de la data en la qual se satisfà la primera quantitat per la qual es practica la deducció per inversió en habitatge habitual o, en el seu cas, per qualsevol import que el contribuent lliuri procedent del saldo del compte habitatge obert per ell mateix.

 2. Data d'acabament de les obres:

  - En els supòsits de autopromoció o autoconstrucció, la data d'acabament haurà de poder acreditar-se per qualsevol medi de prova vàlid en dret, la valoració del qual correspon efectuar als òrgans de gestió i inspecció de l'Administració tributària.En absència de prova es prendrà la data de l'escriptura de declaració d'obra nova.

  - En cas de pagaments al promotor, la data d'acabament serà la de l'adquisició jurídica de l'habitatge, és a dir, quan, subscrit el contracte de compravenda, es realitzi la tradició o lliurament de la cosa venuda, sense que sigui suficient el fet de l'acabament de l'habitatge.

  Si les obres no fossin finalitzades en el termini de quatre anys, es perdrà el dret a les deduccions practicades per la construcció i s'haurà de procedir a regularitzar la situació. 

2º. Ampliació del termini

Malgrat l'anterior, el termini de quatre anys pot veure's ampliat, sense perdre el dret a les deduccions, en les següents situacions:

 1. Situació de concurs del promotor de les obres.

  En aquests casos, el termini queda ampliat automàticament en uns altres quatre anys, sempre que el contribuent que estigui obligat a presentar declaració pel IRPF, en el període impositiu en què s'hagués incomplert el termini inicial, acompanyi a la mateixa tant els justificants que acreditin les seves inversions en habitatge com qualsevol document justificatiu d'haver-se produït la referida situació.

 2. Quan es produeixin altres circumstàncies excepcionals no imputables al contribuent, diferents de l'anterior, que suposin paralització de les obres.

  En aquests supòsits, el contribuent pot sol·licitar de l'Administració tributària l'ampliació del termini.

  La sol·licitud s'haurà de presentar en la Delegació o Administració de l'Agència Estatal d'Administració Tributària corresponent al seu domicili fiscal, durant els trenta dies següents a la data de l'incompliment del termini.A la sol·licitud hauran de figurar tant els motius que han provocat l'incompliment del termini com el període de temps que es considera necessari per finalitzar les obres de construcció, el qual no podrà ser superior a quatre anys.

  En vista de la sol·licitud presentada i de la documentació aportada, el titular de l'Administració o Delegació de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària decidirà tant sobre la procedència de l'ampliació sol·licitada com respecte al termini d'ampliació, que no haurà d'ajustar-se necessàriament al sol·licitat pel contribuent.L'ampliació concedida començarà a comptar-se a partir del dia immediat següent a aquell en què es va produir l'incompliment.

  Les sol·licituds d'ampliació del termini que no siguin resoltes expressament en el termini de tres mesos, podran entendre's desestimades.

Recordi: perquè l'habitatge tingui la consideració d'habitual ha de ser ocupada pel contribuent en el termini màxim de dotze mesos des de l'acabament de les obres, tret que ho impedeixi alguna de les circumstàncies excepcionals comentades anteriorment en l'epígraf "Concepte d'habitatge habitual", en aquest mateix Capítol.

Concepte d'ampliació d'habitatge habitual

S'entén per ampliació d'habitatge habitual el augment de la seva superfície habitable, produït mitjançant tancament de part descoberta o per qualsevol altre medi, de forma permanent i durant totes les èpoques de l'any.Així, dins d'aquest concepte s'entén compresa tant l'adquisició d'un habitatge contigu com d'un habitatge situat en un nivell immediatament superior o inferior, a fi d'unir-la a l'habitatge habitual i augmentar d'aquesta forma la superfície habitable de la mateixa.