Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Qui té dret a aquesta deducció?

Tindran dret a aplicar el règim de deducció per inversió en habitatge habitual per les quantitats satisfetes a l'exercici les 2020, els contribuents que compleixin els següents requisits:

  1. En el cas de construcció d'habitatge habitual, quan el contribuent hagués satisfet quantitats anteriorment a 1 de gener de 2013 i hagués practicat per això la deducció, tret que hagués estat d'aplicació el disposat a l'article 68.1.2º de la Llei a la seva redacció vigent a 31 de desembre de 2012.

    No és necessari que les obres s'hagin iniciat abans d'aquesta data havent-n'hi prou que s'hagi realitzat algun desemborsament amb aquesta finalitat.

    Important: l'aplicació del règim transitori no finalitza amb l'acabament de les obres, sinó que continua respecte de les quantitats que continuï satisfent el contribuent una vegada construïda per l'adquisició de la mateixa, sempre que es compleixin els requisits d'acabament en termini, ocupació i residència efectiva i permanent.

  2. En el cas d'ampliació de l'habitatge habitual, quan s'hagin satisfet quantitats per tal concepte anteriorment a 1 de gener de 2013, sempre que a més les obres s'acabessin abans d'1 de gener de 2017.