Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Requisits comuns de les deduccions per donatius, donacions i aportacions

Com a requisit comú de caràcter general, per tenir de dret a practicar deduccions per qualsevol dels conceptes enumerats anteriorment, s'haurà d'acreditar la efectivitat de la donació realitzada.

En particular,

a. En la deducció per donatius a entitats incloses en l'àmbit de la Llei 49/2002

Normativa:vegeu l'article 24 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge

Les deduccions per raó de donatius, donacions i aportacions deduïbles, realitzades a l'empara del règim de deduccions establert per la Llei 49/2002, hauran d'acreditar-se mitjançant certificació expedida per l'entitat beneficiària, en la qual, a més del número d'identificació fiscal del donant i de l'entitat, es faci constar el següent:

 1. Menció expressa que l'entitat donataria es troba inclosa entre les regulades en l'esmentada llei.
 2. Data i import del donatiu, quan aquest sigui dinerari.
 3. Document públic o un altre document autèntic que acrediti el lliurament del bé donat, quan no es tracti de donatius en diners.
 4. Destinació que l'entitat donataria donarà a l'objecte donat en el compliment de la seva finalitat específica.
 5. Menció expressa del caràcter irrevocable de la donació, sense perjudici de l'establert en les normes imperatives civils que regulen la revocació de donacions.Referent a això es pot assenyalar que d'acord amb el disposat a l'article 4t de la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics (BOE del 5), les donacions realitzades conforme al disposat en l'esmentada Llei tenen caràcter irrevocable.

b. A les aportacions a Partits Polítics, Federacions, Coalicions o Agrupacions d'Electors

Normativa:vegeu article 13 de l'esmentada Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics

L'aplicació de la deducció per aportacions efectuades als partits polítics està condicionada que el contribuent disposi del document acreditatiu de l'aportació, donació o quota satisfeta al partit polític perceptor.

c. En la deducció per donatius a entitats no incloses en l'àmbit de la Llei 49/2002

Normativa: vegeu l'article 69.2 del Reglament del IRPF

Finalment, les entitats beneficiàries de donatius que donen dret a la deducció del 10 per 100 hauran de remetre una declaració informativa sobre els donatius rebuts durant cada any natural, en la que, a més de les seves dades d'identificació, faran constar la següent informació referida als donants:

  1. Nom i cognoms.
  2. Número d'identificació fiscal.
  3. Import del donatiu.
  4. Indicació de si el donatiu dona dret a l'aplicació d'alguna de les deduccions aprovades per les comunitats autònomes.

Important: en el cas que, una vegada efectuada la donació, aquesta fos revocada posteriorment, en la declaració del període impositiu en què l'esmentada revocació es produeixi s'hauran d'ingressar les quantitats corresponents als beneficis fiscals gaudits, sense perjudici dels interessos de demora que siguin procedents.