Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

B. Deducció per inversions en territoris de l'Àfrica Occidental i per despeses de propaganda i publicitat

Normativa:article 27 bis de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries

Inclou dues deduccions:

1.Deducció per inversions en territoris de l'Àfrica Occidental

És aplicable pels contribuents que realitzin activitats econòmiques a les Canàries quan realitzin inversions destinades a la constitució de filials o establiments permanents al Marroc, Mauritània, Senegal, Gàmbia, Guinea Bissau i Cap Verd.

a) Percentatges de la deducció:

El 15 per 100 de les inversions en el cas que l'import net de la xifra de negocis en el període impositiu immediat anterior sigui igual o inferior a 10 milions d'euros i amb una plantilla mitjana en l'esmentat període inferior a 50 persones.

Si el període impositiu immediat anterior hagués tingut una durada inferior a l'any, o l'activitat s'hagués desenvolupat durant un termini també inferior, l'import net de la xifra de negocis s'elevarà a l'any.

b) Requisits per a l'aplicació de la deducció:

  • Les filials o establiments permanents que es constitueixin en el Marroc, Mauritània, el Senegal, Gàmbia, Guinea Bissau i Cap Verd han de realitzar activitats econòmiques en els esmentats territoris en el termini d'1 any des del moment de la inversió.
  • L'entitat que realitzi la inversió per si sola o conjuntament amb altres entitats amb domicili fiscal a les Canàries ha d'ostentar un percentatge de participació en el capital o en els fons propis de la filial de, almenys, el 50 per cent.
  • La inversió ha de mantenir-se durant un termini de, almenys, 3 anys.
  • La deducció s'aplicarà en el període impositiu en què s'iniciï l'activitat econòmica i estarà condicionada a un increment de la plantilla mitjana a les Canàries del contribuent en aquell període impositiu respecte de la plantilla mitja existent en el període impositiu anterior i al manteniment de l'esmentat increment durant un termini de 3 anys.

2.Deducció per despeses de propaganda i publicitat de projecció plurianual

És aplicable pels contribuents que realitzin activitats econòmiques a les Canàries pels imports satisfets en concepte de despeses de propaganda i publicitat de projecció plurianual.

a) Percentatges de la deducció:

  • El 15 per 100 de l'import satisfet per aquestes despeses de propaganda i publicitat en el cas que l'import net de la xifra de negocis en el període impositiu immediat anterior sigui igual o inferior a 10 milions d'euros i amb una plantilla mitjana en l'esmentat període inferior a 50 persones,
  • El 10 per 100 de l'import satisfet per aquestes despeses de propaganda i publicitat quan l'import net de la xifra de negocis no excedeixi de 50 milions d'euros i la plantilla mitjana sigui inferior a 250 persones.

Si el període impositiu immediat anterior hagués tingut una durada inferior a l'any, o l'activitat s'hagués desenvolupat durant un termini també inferior, l'import net de la xifra de negocis s'elevarà a l'any.

b) Requisits per a l'aplicació de la deducció:

Ha de tractar-se de despeses de propaganda i publicitat de projecció plurianual per a llançament de productes, d'obertura i prospecció de mercats a l'estranger i de concurrència a fires, exposicions i manifestacions anàlogues incloent en aquest cas les celebrades a Espanya amb caràcter internacional.

3.Límit conjunt de la deducció per inversions en territoris de l'Àfrica Occidental i per despeses de propaganda i publicitat:25 per 100 o 50 per 100

La deducció per inversions en territoris de l'Àfrica Occidental i per despeses de propaganda i publicitat de l'article 27 bis de la Llei 19/1994 si està sotmesa als límits establerts a l'article 39.1 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats del 25 o 50 per 100 sobre la quota.