Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Article 35 LIS "Deducció per activitats d'investigació i desenvolupament i innovació tecnològica"

Important: s'ha de tenir en compte que, d'acord amb l'establert a l'article 68.2 de la Llei del IRPF, als contribuents de l'IRPF que exerceixin activitats econòmiques li són aplicables les deduccions per activitats d'investigació i desenvolupament i innovació tecnològica de l'article 35.1 i 2 de  LIS, amb excepció del disposat en els apartats 2 i 3 de l'article 39 de la LIS, això és, no podran, opcionalment, quedar exclosos del límit conjunt del 50 per 100, ni aplicar les esmentades deduccions amb un descompte del 20 per 100 del seu import quan es compleixin determinats requisits ni, finalment, sol·licitar, en cas d'insuficiència de quota, el seu abonament a l'Administració en els termes que determina la LIS.

Les modalitats i aspectes més rellevants a examinar en la deducció per activitats d'investigació i desenvolupament i innovació tecnològica de l'article 35 de la  LIS són els següents: