Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per lloguer d'habitatge habitual

Normativa:Art. 15 Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret-legislatiu 1/2009, de 21 d'abril.

Quantia i límit màxim de la deducció

El 20 per 100 de les quantitats satisfetes en el període impositiu pel lloguer de l'habitatge habitual, amb un màxim de 600 euros anuals.

Nota: a efectes de poder practicar-se aquesta deducció es requereix que el contribuent satisfaci en qualitat d'arrendatari quantitats en concepte de lloguer del seu habitatge habitual durant el període impositiu. Per això, en cas de matrimoni, qualsevol que sigui el seu règim econòmic matrimonial, només seran deduïbles les quantitats que satisfaci el cònjuge signant del contracte d'arrendament sense perjudici que tal contracte tingui efectes interns entre els cònjuges.Vegeu sobre això la Sentència del Tribunal Suprem núm. 220/2009, de 3 d'abril.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

  • Que la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi, caselles [0435] y [0460]de la declaració corresponent a l'exercici en què s'origina el dret a la deducció, no sigui superior a:

    • - 20.000 euros anuals en tributació individual.
    • - 30.000 euros anuals en tributació conjunta.
  • Que les quantitats satisfetes en concepte de lloguer excedeixin del 10 per 100 de la base imposable general obtinguda en el període impositiu descomptat, si n'hi hagués, l'import de les subvencions que per aquest concepte hagués percebut l'arrendatari.
  • El concepte d'habitatge habitualserà el contingut en la Llei del IRPF.

  • L'aplicació de la deducció queda condicionada a la declaració per part del contribuent del NIF llogater, de la identificació cadastral de l'habitatge habitual i del cànon arrendaticio anual.

Important: els contribuents amb dret a la deducció hauran de fer constar la referència cadastral de l'habitatge i, si existeix, el del segon habitatge arrendat, o, en el seu cas, si no té referència cadastral, es marcarà una "X" a les caselles corresponents.Així mateix, han d'emplenar l'apartat "Informació addicional a la deducció autonòmica per arrendament" de l'Annex B.6 de la declaració.