Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per arrendament de l'habitatge habitual al territori de les Illes Balears a favor de determinats col·lectius

Normativa:Art. 3 bis del Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de Tributs Cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny.

Quantia i límit màxim de la deducció

 • El 15 per 100 dels imports satisfets en el període impositiu per l'arrendament de l'habitatge habitual.

  En cas de matrimoni, qualsevol que sigui el seu règim econòmic matrimonial, només seran deduïbles les quantitats que satisfaci el cònjuge signant del contracte d'arrendament i, en conseqüència, les quantitats que satisfaci el cònjuge que no figura al contracte no donen dret a l'esmentada deducció per no ser arrendatari.Vegeu sobre això la Sentència del Tribunal Suprem núm. 220/2009, de 3 d'abril.

 • El import màxim de deducció serà de 400 euros.

Requisits i altres condicions de la deducció

 • Que es presenti en el contribuent alguna de les següents circumstàncies:

  • Que en la data de la meritació de l'impost sigui menor de 36 anys.
  • Que es tracti d'una persona amb un grau de discapacitat física o sensorial igual o superior al 65 per 100 o amb un grau de discapacitat psíquica igual o superior al 33 per 100.

   Respecte als graus de discapacitat vegeu la disposició addicional primera del Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de Tributs Cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny.

  • Que es tracti del pare o els pares que convisquin amb el fill o els fills sotmesos a la pàtria potestat i que n'integrin una família nombrosa.
 • Que es tracti del arrendament de l'habitatge habitual del contribuent, ocupada efectivament per aquest, i que la durada del contracte d'arrendament sigui igual o superior a un any.
 • Que s'hagi constituït el dipòsit de la fiança a la qual es refereix l'article 36.1 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, a favor de l'Institut Balear de l'Habitatge.
 • Que, durant almenys la meitat del període impositiu, ni el contribuent ni cap dels membres de la seva unitat familiar no siguin titulars, de ple domini o d'un dret real d'ús o gaudi, de cap altre habitatge distant a menys de 70 quilòmetres de l'habitatge arrendat, excepte en els casos que l'altre habitatge es trobi ubicat fora de les Illes Balears o en una altra illa.

  Precisions:

  • El concepte de unitat familiar és l'establert a l'article 82 de la Llei del IRPF i s'examina al Capítol 2 d'aquest Manual

  • L'expressió que siguin titulars del ple domini o d'un dret real implica que no és procedent aplicar la deducció si el contribuent o qualsevol altre membre de la unitat familiar ostenten qualsevol percentatge en ple domini o en dret real d'ús o gaudi.

  • El requisit de què “durant almenys la meitat del període impositiu no es disposi del ple domini o d'un dret real de plaer o gaudi, d'un altre habitatge distant a menys de 70 km de l'habitatge arrendat excepte....." s'ha de complir, tant en tributació individual com en conjunta i, tant per part del contribuent com per part de la resta de membres de la unitat familiar, en el cas que aquesta existeixi.

 • Que el contribuent no tingui dret en el mateix període impositiu a cap deducció per inversió en habitatge habitual.
 • Que la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi del contribuent caselles [0435] y [0460] de la declaració, no superi les següents quanties:

  a) En general:

  • 20.000 euros en tributació individual.
  • 34.000 euros en tributació conjunta.

  b) En el cas de famílies numerosas

  • 26.000 euros en tributació individual.
  • 40.000 euros en tributació conjunta.
 • En cas de tributació conjunta, només podran beneficiar-se d'aquesta deducció els contribuents integrats en la unitat familiar que compleixin les condicions establertes i per l'import de les quanties efectivament satisfetes per aquests.