Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per quantitats invertides en adquisició o construcció d'habitatge habitual per a joves

Normativa:Disposició transitòria primera.b) Llei 10/2017, de 27 d'octubre, per la que es consoliden les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de la Rioja en matèria d'impostos propis i tributs cedits.

Quantia de la deducció

 • El 3 per 100 de les quantitats satisfetes a l'exercici quan es donin les següents circumstàncies:

  1. Que es destinin a la adquisició d'un habitatge
  2. Que l'habitatge, radicand a la Comunitat Autònoma de la Rioja, constitueixi o vagi a constituir la residència habitual del contribuent
  3. Que es tracti de contribuents que tinguin la consideració de "joves", entenent-se com a tals els contribuents que no hagin complert els 36 anys d'edat a l'acabament del període impositiu (normalment, el 31 de desembre).
 • El 5 per 100 de les quantitats satisfetes a l'exercici a l'exercici, quan donant-se les circumstàncies anteriors, la base liquidable general del contribuent sotmesa a tributació segons l'article 56 de la Llei del IRPF no excedeixi de les següents quantitats:

  • - 18.030 euros en declaració individual.
  • - 30.050 euros en declaració conjunta.

  Sempre que, a més, la base liquidable de l'estalvi sotmesa a tributació segons l'article 56 de la Llei del IRPF no superi 1.800 euros.

  La base liquidable general sotmesa a tributació segons l'article 56 de la Llei del IRPF és el resultat de minorar l'import reflectit a la casella [0505] de la declaració en la quantia del mínim personal i familiar que forma part de l'esmentada base liquidable general i que apareix reflectit a la casella [0521] de la declaració.

  Per la seva part, la base liquidable de l'estalvi sotmesa a tributació segons l'article 56 de la Llei del IRPF és el resultat de minorar l'import reflectit a la casella [0510] de la declaració en la quantia del mínim personal i familiar que forma part de l'esmentada base liquidable de l'estalvi i que, en el seu cas, apareixerà reflectit a la casella [0522] de la declaració.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • S'han de complir els mateixos criteris que exigeix la disposició transitòria divuitena de la Llei de l'IRPF per tenir dret a l'aplicació del règim transitori de la deducció estatal per inversió en adquisició o construcció d'habitatge habitual.En concret:

  1. Tindran dret a la present deducció els següents contribuents:
  1. Els que haguessin adquirit el seu habitatge habitual abans de l'1 de gener de 2013.
  2. Els que haguessin satisfet quantitats anteriorment a l'esmentada data per a la construcció de la mateixa.

   En aquest últim supòsit, tret de les ampliacions excepcionals contemplades en la normativa de l'impost en vigor a 31 de desembre de 2012, les obres hauran de finalitzar abans del termini de quatre anys des de l'inici de la inversió, conforme al règim de deducció aplicable en cas de construcció d'habitatge habitual.

  3. Els contribuents que haguessin satisfet quantitats anteriorment a 1 de gener de 2013 per obres d'ampliació de l'habitatge habitual, sempre que les esmentades obres estiguin acabades abans d'1 de gener de 2017.
 • En tot cas, resultarà necessari que el contribuent hagués practicat la deducció per inversió en habitatge habitual en un període impositiu meritat abans de l'1 de gener de 2013, tret que no l'hagin pogut practicar encara perquè l'import invertit en la mateixa no hagi superat les quantitats invertides en habitatges anteriors, en la mesura que haguessin estat objecte de deducció i, en el seu cas, l'import dels guanys patrimonials exempts per reinversión.Deben complir-se els mateixos criteris que exigeix la disposició transitòria divuitena de la Llei del  IRPF per tenir dret a l'aplicació del règim transitori de la deducció estatal per inversió en adquisició o construcció d'habitatge habitual.En concret:
 • A més s'hauran de complir tots els requisits establerts, amb caràcter general, en la normativa estatal reguladora del IRPF, a la seva redacció en vigor a 31 de desembre de 2012, sobre els conceptes d'habitatge habitual, adquisició de la mateixa i elements que integren la base de la deducció aplicable, així com sobre comprovació de la situació patrimonial del contribuent en finalitzar el període de la imposició.
 • La base màxima anual de les deduccions autonòmiques per a adquisició d'habitatge i de segon habitatge en el medi rural vindrà constituïda per l'import resultant de minorar la quantitat de 9.040 euros en aquelles quantitats que constitueixin per al contribuent base de la deducció per inversió en habitatge habitual contemplada en la normativa estatal, sempre que el contribuent tingui dret a l'aplicació del règim transitori de la deducció per inversió en habitatge habitual prevista en la disposició transitòria divuitena de la Llei del IRPF, excloses, en el seu cas, les quantitats destinades a obres d'adequació de l'habitatge habitual per raó de discapacitat.
 • En cas de tributació conjunta, només podran beneficiar-se d'aquesta deducció els contribuents integrats a la unitat familiar que tingui la consideració de "jove" en els termes anteriorment comentats, per les quantitats efectivament invertides per ells.

  Important:aquells joves que haguessin adquirit o rehabilitat el seu habitatge abans del dia 1 de gener de 2013 hauran de seguir aplicant la present deducció en comptes de la deducció per inversió en habitatge habitual de joves menors de 36 anys que és incompatible amb aquesta.