Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per quantitats donades a Fundacions de Castella i Lleó i per a la recuperació del patrimoni històric, cultural i natural

Normativa:Art. 9 c), d) i e) i 10 Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Castella i Lleó en matèria de tributs propis i cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2013, de 12 de setembre.

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

 • El 15 per 100 de les quantitats donades amb les següents finalitats:

  a. Rehabilitació o conservació de béns que es trobin al territori de Castella i Lleó, que formin part del Patrimoni Històric Espanyol o del Patrimoni Cultural de Castella i Lleó i que estiguin inscrits en el Registre General de Béns d'Interès Cultural o inclosos a l'Inventari General a què es refereix la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol (BOE del 29), o en els registres o inventaris equivalents previstos en la Llei 12/2002, d'11 de juliol, de Patrimoni Cultural de Castella i Lleó, quan es realitzin a favor de les següents entitats:

  • - Les Administracions Públiques, així com les Entitats i Institucions dependents de les mateixes.
  • - L'Església Catòlica i les esglésies, confessions o comunitats religioses que tinguin subscrits acords de cooperació amb l'Estat espanyol.
  • - Les fundacions o associacions que, reunint els requisits establerts en el Títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge (BOE del 24), incloguin entre les seves finalitats específiques, la reparació, conservació o restauració del Patrimoni Històric.

  b. Recuperació, conservació o millora d'espais naturals i llocs integrats a la Xarxa Natura 2000, ubicats al territori de Castella i Lleó, quan es realitzin a favor de les Administracions Públiques, així com de les entitats i institucions dependents de les mateixes.

  c. Quantitats donades a Fundacions inscrites en el Registre de Fundacions de Castella i Lleó, sempre que per raó de les seves finalitats estiguin classificades com a culturals, assistencials o ecològiques.

 • Per aplicar aquesta deducció la base imposable total (caselles [0435] y [0460] de la declaració) menys el mínim personal i familiar (casella [0520] de la declaració) no pot superar les següents quantitats:

  • - 18.900 euros en tributació individual.
  • - 31.500 euros en tributació conjunta.
 • El contribuent haurà d'estar en possessió de la justificació documental de la donació realitzada amb els requisits establerts a l'article 24 de l'anteriorment citada Llei 49/2002.

Límit màxim conjunt de les deduccions per a la recuperació del patrimoni cultural i natural i per donacions a fundacions i per al foment de la investigació, el desenvolupament i la innovació

La base màxima conjunta de llasts deduccions autonòmiques no podrà excedir del 10 per 100 de la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contribuent o de la unitat familiar en el cas de declaració conjunta.L'esmentat import és el resultat de sumar les caselles [0500] y [0510] de la declaració.

Aquest límit actua de forma separada i independent del límit del 10 per 100, aplicable a les mateixes deduccions generals, contemplat en la normativa estatal del IRPF.

Vegeu la deducció per donatius i altres aportacions al Capítol 16.