Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per família nombrosa o monoparental

Normativa:Art. 4.Uno.d), Cuatro i Cinquè Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana.

Quanties de la deducció

 • 300 euros, quan es tracti de família nombrosa o monoparental de categoria general.
 • 600 euros, quan es tracti de família nombrosa o monoparental de categoria especial.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

a. Família nombrosa:

El contribuent ha d'ostentar el títol de família nombrosa expedit per l'òrgan competent en matèria de Serveis Socials de la Generalitat o pels òrgans corresponents de l'Estat o d'altres Comunitats Autònomes, en la data de meritació de l'impost.

Les condicions necessàries per a la consideració de família nombrosa i la seva classificació per categories es determinaran d'acord amb l'establert en la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses (BOE del 19).

b. Família monoparental:

El contribuent ha d'ostentar el títol de família monoparental expedit per l'òrgan competent en matèria de Serveis Socials de la Generalitat, en la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre).

En el cas de les famílies monoparentals el reconeixement de la condició de família monoparental es farà d'acord amb el que estableix el Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell, pel que es regula el reconeixement de la condició de família monoparental en la Comunitat Valenciana (DOCV del 23).

Malgrat l'anterior, també podran aplicar aquesta deducció els contribuents que, complint les condicions per a l'obtenció del títol de família nombrosa o monoparental a la data de meritació de l'impost, hagin presentat anteriorment a la mateixa, sol·licitud davant de l'òrgan competent.En tal cas, si es denegués la sol·licitud presentada, el contribuent haurà d'ingressar la quantitat indegudament deduïda juntament amb els corresponents interessos de demora en la forma establerta en la normativa estatal reguladora del IRPF.

El procediment de regularització de la pèrdua del dret a deduccions practicades en exercicis anteriors es comenta al Capítol 18.

c. La suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi, no podrà ser superior a les següents quantitats:

 • Quan el contribuent pertanyi a una família nombrosa o monoparental de cate­goría general:

  • - 25.000 euros en declaració individual.
  • - 40.000 euros en declaració conjunta.
 • Quan el contribuent pertanyi a una família nombrosa o monoparental de cate­goría especial:

  • - 30.000 euros en declaració individual.
  • - 50.000 euros en declaració conjunta.

La deducció es practicarà pel contribuent amb qui convisquin els restants membres de la família nombrosa o monoparental.Quan aquests convisquin amb més d'un contribuyen­te declarant de l'impost, l'import de la deducció es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cada un d'ells.

Límits quantitatius de la deducció

1.Supòsit de família nombrosa o monoparental de categoria general

 • El import íntegre de la deducció (300 euros) només serà aplicable als contribuents la qual suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi (caselles [0500] y [0510] de la declaració)  sigui inferior a 23.000 euros, en tributació indivi­dual, o inferior a 37.000 euros, en tributació conjunta.
 • Quan la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contri­buyente estigui compresa entre 23.000 i 25.000 euros, en tributació individual, o entre 37.000 i 40.000 euros, en tributació conjunta, els imports de la deducció seran els següents:

  1. En tributació individual, el resultat de multiplicar l'import de la deducció (300 euros) per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 2.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 23.000)

  2. En tributació conjunta, el resultat de multiplicar l'import de la deducció (600 euros) per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 4.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 46.000)

2.Supòsit de família nombrosa o monoparental de categoria especial

 • L'import íntegre de la deducció (600 euros) només serà aplicable als contribuents la qual suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi (caselles [0500] y [0510] de la declaració) sigui inferior a 26.000 euros, en tributació individual, o inferior a 46.000 euros, en tributació conjunta.

  El prorrateig de la deducció només ha d'efectuar-se quan hi hagi més d'una persona que, presentant declaració, pugui aplicar-la per complir tots els requisits exigits per a això, inclosa la quantia màxima de la base liquidable, encara que no l'apliqui de forma efectiva.Per tant, no es prenen en consideració a efectes del prorrateig les persones que no presentin declaració ni les que tinguin una base liquidable superior a l'exigida.

 • Quan la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contribuent estigui compresa entre 26.000 i 30.000 euros, en tributació individual, o entre 46.000 i 50.000 euros, en tributació conjunta, els imports de la deducció seran els següents:

  1. En tributació individual, el resultat de multiplicar l'import de la deducció (600 euros) per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 4.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 26.000)

  2. En tributació conjunta, el resultat de multiplicar l'import de la deducció (600 euros) per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 4.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 46.000)

Compatibilitat

Aquesta deducció és compatible amb les anteriors deduccions, "per naixement, adopció o acolliment familiar", "per naixement o adopció múltiples" i "Per naixement o adopció de fills amb discapacitat".