Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Qüestions generals

Quan les deduccions que sigui procedent regularitzar en la declaració corresponent al present exercici s'haguessin practicat en declaració de diferents exercicis, els interessos de demora s'hauran de determinar per separat respecte de les quantitats deduïdes en cada declaració, traslladant posteriorment la suma a la casella, que correspongui de les reflectides en la declaració amb els números [0573], [0576], [0578] y [0581].

  • Si les declaració en què s'haguessin practicat les esmentades deduccions van resultar a ingressar, els interessos de demora corresponents a les quantitats deduïdes en cada una d'elles es determinaran en funció del temps transcorregut entre la data de venciment del termini de declaració de l'exercici que es tracti i la data en què es presenti la declaració de l'exercici 2020.
  • Si com a resultat de la declaració en la qual es van practicar les deduccions que ara es restitueixen es va obtenir una devolució, el període de demora es computarà des de l'endemà a la data en què aquesta s'hagués percebut fins a la data de presentació de la declaració de l'exercici 2020.