Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

A. En general

Els errors o omissions patits en declaració ja presentades que hagin motivat la realització d'un ingrés inferior a què legalment hagués correspost o la realització d'una devolució superior a la procedent, s'han de regularitzar mitjançant la presentació d'una autoliquidació complementària a l'originàriament presentada.

També s'han de regularitzar mitjançant la presentació d'autoliquidacions complementàries, aquelles situacions o circumstàncies sobrevingudes que motivin la pèrdua del dret a una reducció o exempció ja aplicada en una declaració anterior.

No obstant això, la pèrdua del dret a determinades deduccions, tal com s'ha comentat en aquest mateix Capítol en l'epígraf "Increment de les quotes líquides, estatal i autonòmica, per pèrdua del dret a deduccions d'exercicis anteriors", s'ha de regularitzar en l'autoliquidació de l'exercici en què s'hagués produït l'incompliment d'algun dels requisits exigits per a la consolidació del dret a les esmentades deduccions.

D'acord amb l'establert a l'article 122.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (BOE del 18), també es podrà presentar autoliquidació complementària per sol·licitar una devolució inferior a l'autoliquidada en la declaració originària, en el supòsit que la devolució no hagi estat efectuada per l'Administració tributària.

Les autoliquidacions complementàries, que podran originar un import a ingressar o una quantitat per retornar inferior a l'anteriorment autoliquidada en el supòsit que la devolució sol·licitada no hagi estat encara efectuada per l'Administració tributària, s'hauran de realitzar als impresos corresponents a l'exercici que és objecte de regularització.