Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

10.Pèrdua de l'exempció de la indemnització percebuda per acomiadament o cessament

Normativa:Art. 73.1 Reglament IRPF

Quan, posteriorment a l'aplicació de l'exempció de la indemnització per acomiadament o cessament del treballador, es produeixi la pèrdua del dret a la mateixa, s'haurà de presentar la corresponent autoliquidació complementària.

La pèrdua del dret a l'exempció es produirà en el supòsit que, dins dels tres anys següents a l'acomiadament o cessament del treballador, aquest torni a prestar serveis a la mateixa empresa o a una altra empresa vinculada a aquella.

Vegeu-se, dins del Capítol 2, els requisits establerts per a l'exempció de la indemnització per acomiadament o cessament del treballador.

L'autoliquidació complementària, amb inclusió dels interessos de demora, s'haurà de presentar entre la data en què el treballador torni a prestar serveis i l'acabament del termini reglamentari de declaració corresponent al període impositiu en què es produeixi l'esmentada circumstància.

Atenció:si la declaració complementària respon a aquesta circumstància el contribuent haurà de marcar amb una "X" la casella [120] de l'apartat "Declaració complementària" de la declaració.