Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

5.Indemnitzacions per acomiadament o cessament del treballador

Normativa:Arts.7.e) Llei IRPF;1 i 73 del Reglament del IRPF

Important: en tots els casos, el gaudi d'aquesta exempció està condicionat a la real i efectiva desvinculació del treballador amb l'empresa.Es presumirà, tret de prova en contrari, que no es dona l'esmentada desvinculació quan en els tres anys següents a l'acomiadament o cessament el treballador torni a prestar serveis a la mateixa empresa o a una altra de vinculada a aquella, en els termes previstos a l'article 18 de la Llei de l'Impost sobre Societats, sempre que en el cas en què la vinculació es defineixi en funció de la relació dels socis o partícips amb l'entitat, la participació sigui igual o superior al 25 per 100.

  1. A) Quantia exempta:Límits
  2. B) Supòsits que no es consideren emparats per l'exempció
  3. C) Indemnitzacions exemptes derivades d'acomiadaments qualificats d'improcedents
  4. D) Indemnitzacions exemptes derivades d'extinció del contracte per voluntat del treballador (cessament)
  5. E) Indemnitzacions exemptes derivades d'acomiadaments col·lectius per causes econòmiques, tècniques, organitzatives, de producció o per força major
  6. F) Indemnitzacions exemptes derivades de l'extinció de la relació laboral per mort, jubilació o incapacitat de l'empresari
  7. G) Indemnitzacions exemptes derivades de l'extinció del contracte de treball per causes objectives.
  8. H) Indemnitzacions exemptes derivades de l'extinció de relacions laborals especials
  9. Quadre resum