Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

G) Indemnitzacions exemptes derivades de l'extinció del contracte de treball per causes objectives.

En els acomiadaments per alguna de les causes objectives a què es refereix l'article 52 de l'Estatut dels Treballadors, estarà exempta la indemnització percebuda que no superi l'import de 20 dies de salari per any treballat, amb un màxim de 12 mensualitats.

A aquests efectes les causes objectives a què es refereix el article 52 de l'Estatut dels Treballadors i per les quals el contracte pot extingir-se amb una indemnització exempta de 20 dies de salari per any treballat, amb un màxim de 12 mensualitats són les següents:

  • Per ineptitud del treballador coneguda o sobrevinguda posteriorment a la seva col·locació efectiva en l'empresa.La ineptitud existent anteriorment al compliment d'un període de prova no podrà al·legar-se posteriorment a l'esmentat compliment.
  • Per falta d'adaptació del treballador a les modificacions tècniques operades en el seu lloc de treball, quan els esmentats canvis siguin raonables.Prèviament l'empresari haurà d'oferir al treballador un curs dirigit a facilitar l'adaptació a les modificacions operades.El temps destinat a la formació es considerarà en tot cas temps de treball efectiu i l'empresari abonarà al treballador el salari mitjà que vingués percebent.L'extinció no podrà ser acordada per l'empresari fins que hagin transcorregut, com a mínim, dos mesos des que es va introduir la modificació o des que va finalitzar la formació dirigida a l'adaptació.
  • En el cas de contractes per temps indefinit concertats directament per entitats sense ànim de lucre per a l'execució de plans i programes públics determinats, sense dotació econòmica estable i finançats per les Administracions Públiques mitjançant consignacions pressupostàries o extrapressupostàries anuals conseqüència d'ingressos externs de caràcter finalista, per la insuficiència de la corresponent consignació per al manteniment del contracte de treball que es tracti.

A diferència de l'anterior, quan el contracte s'extingeixi per les causes contemplades en la lletra c) de l'article 52 de l'Estatut dels Treballadors, això és, quan es presenti alguna de les causes econòmiques, tècniques, organitzatives, de producció o per força major previstes a l'article 51.1 de l'Estatut dels Treballadors i afecti un nombre inferior de treballadors de l'establert a l'esmentat article, quedarà exempta la part d'indemnització percebuda que no superi els límits establerts amb caràcter obligatori a l'esmentat Estatut per a l'acomiadament improcedent (33 dies per any de servei fins a un màxim de 24 mensualitats amb l'aplicació, en el seu cas, del règim transitori per a contractes formalitzats anteriorment al 12 de febrer de 2012).

En aquest sentit s'ha d'indicar que l'acomiadament col·lectiu i l'acomiadament objectiu responen a les mateixes causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció i naturalesa.La diferència únicament arrela en el nombre de treballadors afectats.Quan l'extinció afecti un nombre de treballadors igual o superior a l'establert a l'article 51.1 de l'Estatut dels Treballadors s'haurà de seguir el procediment previst a l'esmentat article per a l'acomiadament col·lectiu.