Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

B) Supòsits que no es consideren emparats per l'exempció

No es consideren emparades per l'exempció, estant per tant plenament subjectes a l'impost i havent de declarar-se íntegrament:

a. Les indemnitzacions establertes en virtut de conveni, pacte o contracte.

b. En general, les quantitats que, en el seu cas, es percebin com a conseqüència de l'extinció del contracte de treball, per qualsevol causa diferent de l'acomiadament o cessament del treballador o per a la que no estigui establert amb caràcter obligatori a l'Estatut dels Treballadors ni en les seves normes de desenvolupament el dret del treballador a percebre indemnització.

Entre aquests supòsits, es pot esmentar els següents:

  • L'extinció, al seu terme, dels contractes de treball temporals o de durada determinada previstes a l'article 49.1 c) de l'Estatut dels Treballadors per no produir-se en els mateixos acomiadament o extinció per voluntat del treballador (cessament).
  • Els acomiadaments disciplinaris que siguin qualificats com a procedents.
  • L'extinció del contracte per voluntat del treballador (cessament) que no estigui motivat per cap de les causes a què es refereixen els articles 41.3 i 50 de l'Estatut dels Treballadors.