Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

7.Pèrdua total o parcial del dret a l'exempció per reinversió en habitatge habitual i en entitats de nova o recent creació

Normativa:Art. 41.5 Reglament IRPF

S'ha de presentar autoliquidació complementària quan, posteriorment a l'aplicació de l'exempció per reinversió del guany patrimonial derivat de la transmissió de l'habitatge habitual o d'accions o participacions en entitats de nova o recent creació, s'hagués perdut, totalment o parcialment, el dret a les esmentades exempcions.

La pèrdua del dret a l'esmentada exempció pot produir-se com a conseqüència de:

  • No haver-se efectuat la reinversió dins del termini legalment establert.
  • Haver-se incomplert qualsevol altra de les condicions que determinen el dret a l'esmentat benefici fiscal.

Precisió: vegeu-se sobre això, dins del Capítol 11, les condicions i requisits que determinen tant l'exempció del guany patrimonial obtingut en la transmissió de la habitatge habitual del contribuent per reinversió en un altre habitatge habitual de l'import obtingut en la transmissió de l'anterior, com l'exempció del guany patrimonial obtingut en la transmissió d'accions o participacions per les quals s'hagués practicat la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació prevista a l'article 68.1 de la Llei del IRPF, quan l'import obtingut per l'esmentada transmissió es reinverteixi en l'adquisició d'accions o participacions en una altra entitat de nova o recent creació.

L'autoliquidació complementària, amb inclusió dels interessos de demora, es presentarà en el termini que mitja entre la data en què es produeixi l'incompliment i l'acabament del termini reglamentari de declaració, corresponent al període impositiu en què es produeixi l'esmentat incompliment.

Atenció: si la declaració complementària respon a aquesta circumstància el contribuent haurà de marcar amb una "X" la casella [117] de l'apartat "Declaració complementària" de la declaració.