Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Exemple 3.Deducció per cònjuge no separat legalment amb discapacitat a càrrec amb abonament anticipat

Senyor T.F.P. de 85 anys percep una pensió de jubilació de 16.500 euros anuals.La seva dona senyora A.P.A. de 82 anys, que té un grau de discapacitat reconegut del 85 per 100, va obtenir l'any 2019 rendes, excloses les exemptes, per import de 250 euros i a l'exercici 2020 per 300 euros.Ambdós cònjuges viuen sols.

Determinar l'import de la deducció per cònjuge no separat legalment amb discapacitat corresponent exercici 2020 i el resultat de la seva declaració sabent que la quota diferencial de la declaració conjunta del matrimoni ascendeix a -1.300 euros i que Senyor T.F.P. sol·licito l'abonament anticipat de la deducció l'1 d'octubre de 2020.

Solució:

Quota diferencial: - 1.300,00

Deducció per cònjuge no separat legalment amb discapacitat a càrrec.(1)

  • Numero de mesos de compliment dels requisits:12 mesos (2)
  • Import de la deducció = -1.200 
  • Límit de la deducció (1.200 euros)

Abonament anticipat:(3)

  • Numero de mesos que ha percebut l'abonament anticipat:3 mesos
  • Import de l'abonament anticipat de la deducció (3 mesos x 100 euros) = +300

Diferència (1.200 − 300) = -900

Resultat de la declaració: -(1.300 + 900) = -2.200 (per retornar)

Notes a l'exemple

(1) Senyora A.P.A. no va obtenir a l'exercici 2020 rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros ni va generar el dret a la deducció per ascendent amb discapacitat en no complir el requisit de convivència amb cap dels seus fills, Senyor T.F.P. té dret a la deducció per cònjuge no separat legalment amb discapacitat.Tornar

(2) En la mesura que l'import total de l'esmentada deducció (1.200 euros) s'aplica proporcionalment al nombre de mesos en què es compleixin els requisits, l'import i límit en aquest cas és de 1.200 euros.

D'altra banda, en tractar-se d'un pensionista, no els resulta d'aplicació el límit de l'import de les cotitzacions i quotes satisfetes a la Seguretat Social i Mutualitats de caràcter alternatiu meritades en cada període impositiu.Tornar

(3) Per a l'abonament anticipat de la deducció per cònjuge no separat legalment amb discapacitat, segons l'article 60 bis del Reglament del IRPF, la quantia de les rendes anuals a prendre en consideració seran les corresponents a l'últim període impositiu el termini de presentació d'autoliquidació del qual hagués finalitzat a l'inici de l'exercici en el qual se sol·licita el seu abonament anticipat, això és, les de l'exercici 2018 que van ser de 250 euros.Per tant, tenint de dret, l'import de l'abonament mensual de la deducció de forma anticipada per cònjuge no separat legalment amb discapacitat serà de 100 euros des del mes en què presenta la sol·licitud (octubre) fins al desembre, això és, durant 3 mesos de 2020.(Tornar)