Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Règim opcional de tributació pl'IRPF de contribuents residents en altres Estats membres de la Unió Europea

Condicions d'aplicació

Normativa:Art. 46 TRLIRNR i 21 del Reglament IRNR

Poden sol·licitar l'aplicació d'aquest règim opcional de tributació pel IRPF els contribuents per l'Impost sobre la Renda de No Residents (IRNR) que siguin persones físiques i que compleixin les següents condicions:

 1. Que acreditin ser residents en un Estat membre de la Unió Europea o ser residents en un Estat membre de l'Espai Econòmic Europeu amb què existeixi un efectiu intercanvi d'informació tributària.
 2. Que el contribuent acrediti alguna d'aquestes circumstàncies:

  • Que hagi obtingut durant l'exercici a Espanya per rendiments del treball i per rendiments d'activitats econòmiques, com a mínim, el 75 per cent de la totalitat de la seva renda, o bé,
  • Que la renda obtinguda durant l'exercici a Espanya hagi estat inferior al 90 per 100 del mínim personal i familiar que li hagués correspost d'acord amb les seves circumstàncies personals i familiars d'haver estat resident en Espanya i que la renda obtinguda fora d'Espanya hagi estat, així mateix, inferior a l'esmentat mínim.
 3. Que aquestes rendes obtingudes durant l'exercici a Espanya hagin tributat efectivament pel IRNR.

Exercici de l'opció

L'exercici de l'opció de tributar pel IRPF s'ha de realitzar mitjançant el model de sol·licitud aprovat per l'Ordre HAP /2474/2015, de 19 de novembre (BOE del 24), que es presentarà en el termini de quatre anys explicats a partir del 2 de maig o immediat hàbil posterior de l'any natural següent corresponent al període impositiu respecte del qual se sol·licita l'aplicació de l'esmentat règim.

Important:si algun dels membres de la unitat familiar opta per tributar d'acord amb aquest règim no serà d'aplicació la deducció establerta, a partir de l'1 de gener de 2018, per la disposició addicional quaranta-vuitena de la Llei del IRPF, per a unitats familiars formades per residents fiscals en Estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, que es comenta en el Capítol 16 d'aquest Manual.

Contingut del règim

D'acord amb el disposat a l'article 46 del TRLIRNR, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2004, de 5 de març, i el 21 a 24 del Reglament del IRNR, aprovat a l'article únic del Reial Decret 1776/2004, de 30 de juliol, el contingut del règim opcional és el següent:

 • La renda gravable estarà constituïda per la totalitat de les rendes obtingudes a Espanya pel contribuent en el període impositiu.
 • El tipus de gravamen aplicable serà el tipus mig, expressat amb dos decimals, resultant d'aplicar les normes del IRPF a la totalitat de rendes obtingudes pel contribuent durant el període impositiu, amb independència del lloc on s'haguessin produït i qualsevol que sigui la residència del pagador, tenint en compte les circumstàncies personals i familiars del contribuent que hagin estat degudament acreditades.
 • La quota tributària serà el resultat d'aplicar el tipus de gravamen general a la part de base liquidable corresponent a les rendes obtingudes pel contribuent en territori espanyol.
 • Si el resultat de les operacions anteriors dona una quantitat inferior a l'import global de les quantitats satisfetes durant el període impositiu pel contribuent no resident en concepte de IRNR sobre les rendes obtingudes en territori espanyol, serà procedent tornar l'excés.

Important: el contribuent al que resulti d'aplicació aquest règim opcional no perdrà la seva condició de contribuent per l'Impost sobre la Renda de No Residents.