Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Meritació i període impositiu

Normativa: Arts.12 i 13 Llei IRPF

Amb caràcter general, el període impositiu és l'any natural, meritant-se el IRPF el dia 31 de desembre de cada any.

Per tant, la declaració de l'IRPF de l'exercici 2020 haurà de comprendre la totalitat dels fets i circumstàncies amb transcendència fiscal a efectes de l'esmentat impost que resultin imputables a l'esmentat any natural.

El període impositiu és inferior a l'any natural exclusivament quan es produeixi la mort del contribuent un dia diferent al 31 de desembre, finalitzant llavors el període impositiu i meritant-se en aquell moment l'impost.

Cap altre supòsit diferent de la mort del contribuent (matrimoni, divorci, separació matrimonial, etc.)donarà lloc a períodes impositius inferiors a l'any natural. Per tant, per a un mateix contribuent no hi pot haver més d'un període impositiu dins d'un mateix any natural.

Únicament en les declaració que corresponguin a períodes impositius inferiors a l'any natural, s'haurà d'emplenar l'apartada “MERITACIÓ”, situada a la pàgina 2 de model de declaració.

Important:en el supòsit de mort d'un contribuent integrat a una unitat familiar, els restants membres podran optar per la tributació conjunta, però sense incloure les rendes del mort en l'esmentada declaració.

Exemple:

Matrimoni format pels cònjuges "A" i "B" amb els quals conviu el seu fill "C" menor d'edat.El mes de juny es produeix la mort del cònjuge "A".

Determinar el període impositiu i formes de tributació dels components de la unitat familiar.

Solució:

Els membres de la unitat familiar poden optar per tributar de la següent forma:

Tributació individual.

  • Declaració individual del cònjuge "A" amb període impositiu inferior a l'any natural.
  • Declaració individual del cònjuge "B" amb període impositiu igual a l'any natural.
  • Declaració individual del fill "C" amb període impositiu igual a l'any natural.

Tributació individual i conjunta.

  • Declaració individual del cònjuge "A" amb període impositiu inferior a l'any natural.
  • Declaració conjunta dels restants membres de la unitat familiar ("B" i "C") per tot l'any.