Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Regles generals de tributació en els períodes impositius inferiors a l'any natural

Obligació de declarar

Els imports que determinen l'existència de l'obligació de declarar, s'aplicaran en les seves quanties íntegres, amb independència del nombre de dies que comprengui el període impositiu del mort, i sense que procedeixi la seva elevació a l'any.

Rendes que s'han d'incloure en la declaració.

Normativa:Art. 14.4 Llei IRPF

Les rendes que s'han d'incloure en la declaració, seran les meritades en el període comprès entre l'1 de gener i la data de defunció, inclosos els pendents d'imputació, d'acord amb les normes d'imputació temporal de rendes contingudes en la normativa reguladora del IRPF.

Les rendes immobiliàries imputades (immobles no arrendats, exclosa l'habitatge habitual i el terra no edificat) s'hauran de quantificar en funció del nombre de dies que integri el període impositiu que és objecte de declaració.

Important:totes les rendes pendents d'imputació que tingués el mort s'hauran d'integrar a la base imposable de la declaració de l'últim període impositiu.En aquest cas, els successors del mort podran sol·licitar, dins del termini reglamentari de declaració, el fraccionament de la part de deute tributari corresponent a les esmentades rendes, en funció dels períodes impositius a què hagués correspost imputar les rendes, amb el límit màxim de 4 anys, d'acord amb el disposat a l'article 63 del Reglament del IRPF.

Reducció per obtenció de rendiments del treball.

La reducció que sigui procedent practicar sobre els rendiments nets del treball personal s'aplicarà en la quantia íntegra que correspongui a l'import dels esmentats rendiments nets, sense prorratejar l'esmentada quantia en funció del nombre de dies que integri el període impositiu.

Vegin-se, dins del Capítol 3, les quanties i requisits d'aquesta reducció.

Mínim personal, familiar i per discapacitat

Sigui quin sigui la durada del període impositiu, les quanties del mínim personal, familiar i per discapacitat s'aplicaran en els imports que corresponguin, sense prorratejar en funció del nombre de dies del període impositiu.

Vegin-se, dins del Capítol 14, les quanties i requisits dels esmentats mínims.

Reduccions en la base imposable per aportacions a sistemes de previsió social

Dins de les reduccions per aportacions als sistemes de previsió social, hi ha inclosos els constituïts a favor de persones amb discapacitat, així com a patrimonis protegits de les persones amb discapacitat i a la Mutualitat de previsió social d'esportistes professionals.

Els límits màxims de reducció per aportacions als esmentats sistemes de previsió social, així com als patrimonis protegits de les persones amb discapacitat i a la mutualitat de previsió d'esportistes professionals, s'aplicaran en els seus imports íntegres, sigui quin sigui la durada del període impositiu.

Deduccions de la quota

Els límits màxims establerts per a determinades deduccions de la quota s'aplicaran en la seva quantia íntegra, amb independència del nombre de dies del període impositiu.

Important:en el supòsit de matrimonis en el qual es produeixi la mort d'un dels cònjuges, el mínim familiar per descendents es prorratejarà per parts iguals entre ambdós cònjuges si, a la data de meritació del IRPF, ambdós cònjuges tinguessin dret a la seva aplicació, amb independència que el cònjuge supérstite presenti declaració conjunta amb els fills.