Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Cas pràctic

El senyor L.M.H. amb una discapacitat del 33 per 100 i contractat indefinidament per l'empresa"XXX" l'1 de gener de 1999, va ser acomiadat el 12 de març de 2020. Aquest acomiadament va ser qualificat judicialment d'improcedent. Les dades facilitades per l'empresa en el corresponent certificat de retencions i ingressos a compte de l'IRPF són els següents:

Retribucions ordinàries (ingressos íntegres dineraris): 8.100,00

Indemnització per acomiadament: 75.000,00

Retencions IRPF : 0,00

Descomptes: Cotitzacions a la Seguretat Social: 610,00

El senyor L.M.H. té dret a dos anys de prestació d'atur a partir del dia 1 d'abril de 2020; tanmateix, amb l’objecte d'integrar-se en una cooperativa de treball associat, decideix acollir-se a la modalitat de pagament únic per al cobrament d'aquesta prestació, ascendint la quantitat percebuda a 16.800 euros.

Els restants rendes no exemptes de l'IRPF obtinguts pel contribuent l'any 2020 van ascendir a 5.500 euros.

Determinar el rendiment net reduït del treball, tenint en compte que, per al càlcul de la indemnització per acomiadament o cessament del treballador fins a la quantia establerta com a obligatòria en l'Estatut dels Treballadors, el salari regulador diari que ha de prendre's en consideració és de 90 euros.

Solució:

a. Tractament de la indemnització rebuda per acomiadament.

En tractar-se d'un acomiadament improcedent produït el 12 de març de 2020, per determinar la indemnització exempta, ha de tenir-se en compte que la disposició transitòria onzena.2 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors (BOE del 24).

Aquesta disposició transitòria onzena.2 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors estableix que la indemnització per acomiadament improcedent dels contractes formalitzats amb anterioritat al 12 de febrer de 2012 es calcularà a raó de 45 dies de salari per any de servei pel temps de prestació de serveis anterior a aquesta data, prorratejant-se per mesos els períodes de temps inferiors a un any, i a raó de 33 dies de salari per any de servei pel temps de prestació de serveis posterior, prorratejant-se igualment per mesos els períodes de temps inferiors a un any.

L'import indemnitzatori resultant no podrà ser superior a 720 dies de salari, llevat que del càlcul de la indemnització pel període anterior al 12 de febrer de 2012 resultés un nombre de dies superior, cas en què s'aplicarà aquest com a import indemnitzatori màxim, sense que aquest import pugui ser superior a 42 mensualitats, en cap cas.

Determinació de l'import exempt conforme a la disposició transitòria onzena.2 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors :

 • Període 01-01-1999 a l'11-02-2012 (13 anys i 2 mesos d'antiguitat):

  Dies treballats en l'empresa:

  45 dies x 13 anys = 585 dies

  (45 dies x 2 mesos) / 12 mesos = 7,5 dies

  Total (585 + 7,5) = 592,5 dies

 • Període 12-02-2012 al 12-03-2020 (8 anys i 1 mes)

  Dies treballats en l'empresa:

  33 dies x  8 años= 264 dies

  (33 dies x 1 mes) ÷ 12 mesos = 2,75 dies

  Total (264 + 2,75): 266,75 dies

Import de la indemnització exempt:

En la mesura en què els dies tinguts en compte per al càlcul de la indemnització pels dos períodes és de 859,25 dies (592,5 dies + 266,75 dies) i l'import de la indemnització no pot superar els 720 dies de salari, la quantia establerta com a obligatòria per l'Estatut dels Treballadors serà de 64.800 euros (90 euros x 720 dies).

La quantia de la indemnització per acomiadament improcedents establerta com a obligatòria per l'Estatut dels Treballadors (64.800 euros) no supera el límit de 180.000 euros que fixa l'article 7.e) de la Llei de l'IRPF per la qual cosa està exempta en la seva totalitat.

Import de la indemnització no exempta:

L'excés de la quantitat percebuda sobre l'import exempt (75.000 – 64.800) = 10.200 euros està subjecte a gravamen en concepte de rendiments del treball. No obstant això, sobre aquesta quantitat haurà d'aplicar-se el percentatge de reducció del 30 per 100 per entendre's generada en un període de temps superior a 2 anys.

Vegeu sobre això dins aquest Capítol  en Fase 1a: Determinació del rendiment íntegre del treball l'apartat destinat a examinar la reducció per "Rendiments amb període de generació superior a dos anys".

b. Prestació d'atur en la seva modalitat de pagament únic.

La prestació per desocupació en la modalitat de pagament únic sigui quin sigui el seu import està exempta de l'IRPF.

c. Declaració dels rendiments obtinguts.

Rendiments íntegres: (8.100 + 10.200) =  18.300,00

Reducció article 18.2 Llei de l'IRPF : (30% s/ 10.200) = 3.060,00

Total ingressos comptables (18.300-3.060) = 15.240,00

Despeses deduïbles: (Seguretat Social) article 19.2.a) Llei de l'IRPF : 610,00

Rendiment net previ (15.240,00 – 610,00) (1) = 14.630,00

Unes Altres despeses deduïbles article 19.2.f) Llei de l'IRPF :

 • Per obtenció de rendiments de treball: 2.000,00
 • Treballadors actius amb discapacitat (2), 3.500,00

Rendiment net: (14.630 – 2000 – 3.500) = 9.130,00

Reducció per obtenció de rendiments del treball (3) 5.565 - [1,5 x (14.630 - 13.115)] = 3.292,50

Rendiment net reduït: (9.130,00-3.292,50) =  5.837,50

Notes a l'exemple:

(1) Les despeses deduïbles en concepte d'"unes altres despeses diferents" de l'article 19.2.f) de la Llei de  l' IRPF tenen com a límit el rendiment íntegre del treball una vegada minorat per la resta de despeses deduïbles. Per això s'ha de calcular el rendiment net previ que fixi el límit que no podrà excedir-se per les esmentades despeses. (Tornar)

(2) En aquest cas tots els rendiments íntegres del treball estan vinculats a la seva condició de treballador amb discapacitat per la qual cosa el límit de la despesa incrementat per treballadors actius amb discapacitat serà el rendiment net previ calculat (14.630 euros).(Tornar)

(3) En estar el rendiment net previ del treball comprès entre 13.115 i 16.825 euros i no tenir rendes, excloses les exemptes, diferents de les del treball superiors a 6.500 euros (en concret té 5.500 euros) la quantia de la reducció per obtenció de rendiments del treball aplicant l'article 20 de la Llei de l'IRPF en la redacció a 01/01/2020, seria: 5.565 - [1,5 x (RNT 14.630 - 13.115)] = 3.292,5. (Tornar)