Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

1.Rendiments amb període de generació superior a dos anys, diferents dels derivats de sistemes de previsió social:reducció del 30 per 100

En general

S'aplicarà una reducció del 30 per 100 de l'import dels rendiments íntegres quan es donin tots i cada un dels següents requisits:

 • Que els rendiments tinguin un període de generació superior a dos anys.

  El període de generació del rendiment s'ha d'entendre com el temps transcorregut des de l'inici de l'existència del dret a percebre el rendiment fins que aquest es materialitza, produint-se la meritació del rendiment.El període de generació així entès ha de ser superior a dos anys, computats de data a data.

 • Que els rendiments s'imputin en un únic període impositiu.
 • Que en el termini dels cinc períodes impositius anteriors a aquell en el qual resultin exigibles, el contribuent no hauria obtingut altres rendiments amb període de generació superior a dos anys, a què hagués aplicat la reducció.

En particular:rendiments derivats de l'extinció d'una relació laboral, comuna o especial

Quan es tracti de indemnitzacions derivades de l'extinció d'una relació laboral, comuna o especial, es tindran en compte per aplicar la reducció del 30 per 100, les següents particularitats:

 • Es considerarà com a període de generació el nombre d'anys de servei del treballador.
 • Aquests rendiments poden cobrar-se també de forma fraccionada.

  Ara bé, en el cas que es cobrin de forma fraccionada, només serà aplicable la reducció del 30 per 100 quan el quocient resultant de dividir el nombre d'anys de generació, computats de data a data, entre el nombre de períodes impositius de fraccionament, sigui superior a dos.

 • El contribuent pot aplicar la reducció, encara que en el termini dels cinc períodes impositius anteriors hagués obtingut altres rendiments amb període de generació superior a dos anys, als quals hagués aplicat la reducció prevista en aquest apartat.

Règim transitori: 

Normativa:Disposició transitòria vint-i-cinquena Llei IRPF

 • Per a rendiments que es vinguessin percebent de forma fraccionada anteriorment a 1 de gener de 2015 i NO procedeixin d'indemnitzacions per extinció de la relació laboral, comuna o especial, o de la relació mercantil. 

  1. Ha de tractar-se de rendiments diferents dels procedents d'indemnitzacions per extinció de la relació laboral, comuna o especial, o de la relació mercantil a què es refereix l'article 17.2 e) de la Llei (administradors i membres dels Consells d'Administració, de les Juntes que facin les seves vegades i altres membres d'altres òrgans representatius).
  2. Ha de tractar-se de rendiments que es vinguessin percebent-ne de forma fraccionada anteriorment 1 de gener de 2015.
  3. Ha de tractar-se de rendiments amb dret a l'aplicació de la reducció de l'article 18.2 de la Llei del IRPF, a la seva redacció en vigor a 31 de desembre de 2014.

  Quan es compleixin aquestes condicions el contribuent podrà aplicar la reducció actual del 30 per 100, a cada una de les fraccions que s'imputin a partir d'1 de gener de 2015, sempre que el quocient resultant de dividir el nombre d'anys de generació, computats de data a data, entre el nombre de períodes impositius de fraccionament, sigui superior a dos.

  No obstant això, quan es tracti de rendiments derivats de compromisos adquirits anteriorment a 1 de gener de 2015 que tinguessin previst l'inici de la seva percepció de forma fraccionada en períodes impositius que s'iniciïn a partir de l'esmentada data, la substitució de la forma de percepció inicialment acordada per la seva percepció en un únic període impositiu no alterarà l'inici del període de generació del rendiment.

 • Per a rendiments que es percebin de forma fraccionada i derivin de l'extinció anteriorment a 1 d'agost de 2014 de la relació mercantil amb administradors i membres dels Consells d'Administració, i altres membres d'altres òrgans representatius.

  Tractant-se de rendiments del treball procedents d'indemnitzacions per extinció de la relació mercantil amb administradors i membres dels Consells d'Administració i altres membres d'altres òrgans representatius amb període de generació superior a dos anys, es podrà aplicar la reducció del 30 per 100 quan el quocient resultant de dividir el nombre d'anys de generació, computats de data a data, entre el nombre de períodes impositius de fraccionament, sigui superior a dos, sempre que la data de l'extinció de la relació sigui anterior a 1 d'agost de 2014.

 • Per a rendiments que derivin de l'exercici d'opcions de compra sobre accions o participacions pels treballadors concedides abans a 1 de gener de 2015.

  En el cas dels rendiments del treball que derivin de l'exercici d'opcions de compra sobre accions o participacions pels treballadors que haguessin estat concedides anteriorment a 1 de gener de 2015 i s'exercitin transcorreguts més de dos anys des de la seva concessió, si, a més, no es van concedir anualment, es podrà aplicar aquesta reducció del 30 per 100, encara que en el termini dels cinc períodes impositius anteriors a aquell en què s'exercitin, el contribuent hagués obtingut altres rendiments amb període de generació superior a dos anys a què hagués aplicat la reducció.