Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Fase 1a:Determinació del rendiment íntegre del treball

Els rendiments dineraris del treball s'han de computar per l'import íntegre o brut meritat, és a dir, sense descomptar les quantitats que hagin estat deduïdes pel pagador en concepte de despeses deduïbles ni les retencions a compte del IRPF practicades sobre els esmentats rendiments.

Els rendiments del treball en espècie s'han de computar per la quantitat que resulti de sumar al valor de la retribució rebuda, determinat conforme a les regles indicades en l'epígraf corresponent d'aquest mateix Capítol, l'ingrés a compte que hagués correspost realitzar el pagador de la mateixa, sempre que el seu import no hagi estat repercutit al treballador.

Com a regla general, els rendiments íntegres es computen en la seva totalitat d'acord amb el que acabem d'indicar, excepte que sigui d'aplicació alguna de les reduccions que comentem a continuació:

  1. Reduccions aplicables sobre determinats rendiments íntegres