Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Imputació temporal dels rendiments del treball

Regla general

Normativa: Art. 14.1 a) Llei IRPF

Els rendiments del treball, tant els ingressos com les despeses, s'imputen al període impositiu en què siguin exigibles pel seu perceptor.

Regles especials

A. Rendiments pendents de resolució judicial

Normativa:Art. 14.2 a) Llei IRPF

Quan no s'hagués satisfet la totalitat o part d'una renda, per trobar-se pendent de resolució judicial la determinació del dret a la seva percepció o la seva quantia, els imports no satisfets s'imputaran al període impositiu en què aquella adquireixi fermesa.

Malgrat l'anterior, si els rendiments del treball no es perceben a l'exercici en què hagi adquirit fermesa la resolució judicial, no serà procedent incloure'ls en la declaració corresponent a l'esmentat exercici, sinó que, per aplicació de les normes relatives als "retards" que es comenten a continuació, hauran de declarar-se els mateixos mitjançant autoliquidació complementària de la corresponent a l'exercici en el qual la resolució judicial va adquirir fermesa.L'esmentada declaració s'ha de realitzar en el termini que mitja entre la data en què es percebin els rendiments i el final del termini immediat següent de presentació de declaració pel IRPF.

En tot cas, per aplicació d'aquesta regla especial d'imputació temporal, si s'inclouen en la declaració d'un exercici rendiments que corresponen a un període de generació superior a dos anys, sobre els mateixos resultarà aplicable el percentatge reductor del 30 per 100.

B. Retards

Normativa:Art. 14.2 b) Llei IRPF

Quan per circumstàncies justificades no imputables al contribuent, els rendiments derivats del treball es percebin en períodes impositius diferents a aquells en què fossin exigibles, s'hauran de declarar quan es percebin, però imputant-los al període en què van ser exigibles, mitjançant la corresponent autoliquidació complementària, sense sanció ni interessos de demora ni cap recàrrec.

L'autoliquidació es presentarà en el termini que mitja entre la data en què es percebin els retards i el final del termini immediat següent de presentació d'autoliquidacions pel IRPF.

Així, si els retards es perceben entre l'1 de gener de 2021 i l'inici del termini de presentació de les declaració del IRPF corresponent a l'exercici 2020, l'autoliquidació complementària s'haurà de presentar l'esmentat any abans de finalitzar l'esmentat termini de presentació (fins al 30 de juny de 2021), tret que es tracti de retards de l'exercici 2020, en el cas del qual s'inclouran en la mateixa autoliquidació de l'esmentat exercici.Per als retards que es perceben posteriorment a l'inici del termini de presentació de declaració de l'exercici 2020, l'autoliquidació complementària s'haurà de presentar en el termini existent entre la percepció dels retards i el final del termini de declaració de l'exercici 2021.

Important:l'autoliquidació complementària s'haurà d'ajustar a la tributació individual o conjunta per la qual es va optar en la declaració originària.

C. Rendiments derivats de la cessió de l'explotació dels drets d'autor

Normativa:Art. 7.3 Reglament IRPF

En el cas de rendiments derivats de la cessió de l'explotació dels drets d'autor que es meritin al llarg de diversos anys, el contribuent podrà optar per imputar l'avançament a compte dels mateixos a mesura que vagin meritant-se els drets.

Atenció: si el contribuent opta per imputar l'avançament a compte a mesura que vagin meritant-se els drets d'autor haurà de marcar la casella [0002] de la declaració.

D. Rendiments estimats del treball

Normativa:Art. 14.2 f) Llei IRPF

Els rendiments estimats del treball s'han d'imputar al període impositiu en què s'hagi realitzat la prestació del treball o servei que genera els esmentats rendiments.

E. Prestacions derivades de plans de pensions

Els rendiments del treball derivats d'aquestes prestacions s'han d'imputar al període impositiu en què es percebin, encara que aquest no correspongui amb aquell en el qual es va produir la contingència.