Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

2. Entrega o utilització de vehicles automòbils

• En el supòsit d'entrega del vehicle

En aquest cas la retribució es valorarà en el cost d'adquisició del vehicle per a l'ocupador, incloses les despeses i tributs que gravin l'operació. En conseqüència, haurà d'incloure's la totalitat de l'IVA satisfet, independentment del fet que resulti o no deduïble per al pagador.

• En el supòsit d'utilització del vehicle

En el supòsit d'utilització, cal distingir:

 1. Vehicle que sigui propietat del pagador : el valor serà el 20 per 100 anual del cost d'adquisició del vehicle per a l'ocupador, incloses les despeses i tributs que gravin l'operació.
 2. Vehicle que no sigui propietat del pagador : el valor serà el 20 per 100 anual sobre el valor de mercat, incloses les despeses i tributs inherents a l'adquisició, que correspon­dería al vehicle si fos nou.
 3. Vehicle pertanyent a empreses que tinguin com a activitat habitual la cessió d'ús de vehicles automòbils: la valoració no podrà ser inferior al   preu ofert al públic  del servei de què es tracti.

Reduccions aplicables en la valoració de vehicles automòbils eficients energèticament

Normativa: Art. 48 bis Reglament IRPF

En els supòsits a, b i c anteriors de cessió d'ús de vehicle la valoració resultant es podrà reduir fins a un 30 per 100 quan es tracti de vehicles considerats eficients energèticament, en els termes i condicions que s'indiquen a continuació:

Quan es tracti de vehicles considerats eficients energèticament per complir els límits d'emissions Euro 6 previstos en l'annex I del Reglament (CE ) núm. 715/2007 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2007, sobre l'homologació de tipus dels vehicles a motor pel que fa a les emissions procedents de turismes i vehicles comercials lleugers (Euro 5 i Euro 6) i sobre l'accés a la informació relativa a la reparació i el man­tenimiento dels vehicles, la valoració de les rendes en espècie per la utilització es podrà reduir en els següents percentatges :

 • Reducció del 15 per 100 de l'import que resulti, quan el vehicle compleixi les siguien­tes condicions:

  1. Les seves emissions oficials de CO2 no siguin superiors a 120 g/km i
  2. El valor de mercat que correspondria al vehicle si fora nou, abans d'impostos, no sigui superior a 25.000 euros
 • Reducció del 20 per 100 de l'import que resulti, quan el vehicle compleixi les siguien­tes condicions:

  1. Les seves emissions oficials de CO2 no siguin superiors a 120 g/km
  2. Es tracti de vehicles híbrids o propulsats per motors de combustió interna que puguin utilitzar combustibles fòssils alternatius (autogás – GLP – i Gas Natural) i
  3. El valor de mercat que correspondria al vehicle si fora nou, abans d'impostos, no sigui superior a 35.000 euros
 • Reducció del 30 per 100 de l'import que resulti, quan es tracti de qualsevol de les següents categories de vehicles:

  1. Vehicle elèctric de bateria (BEV).
  2. Vehicle elèctric d'autonomia estesa (E-REV).
  3. Vehicle híbrid enchufable (PHEV) amb una autonomia mínima de 15 kiló­metros sempre que, en aquest cas, el valor de mercat que correspondria al vehicle si fora nou, abans d'impostos, no sigui superior a 40.000 euros.

• En el cas d'utilització mixta del vehicle (fins de l'empresa i fins particulars de l'empleat)

Quan es tracti d'utilització mixta del vehicle, per a fins de l'empresa i per a fins parti­culares de l'empleat, només serà procedent imputar al contribuent una retribució en espècie en la mesura en què aquest tingui la facultat de disposar del vehicle per a fins particulars, independentment del fet que existeixi o no una utilització efectiva per a aquests fins. En definitiva, en aquests supòsits, el paràmetre determinant de la valoració de la retribució en espècie ha de ser la disponibilitat del vehicle per a fins particulars.

Covid-19: la cessió de l'ús del vehicle per l'empresa al treballador durant l'estat d'alarma per la crisi sanitària del coronavirus constitueix per a aquest un rendiment de treball en espècie, doncs, en primer lloc, l'estat d'alarma no implica la immobilització del vehicle sinó la limitació dels desplaçaments als permesos en aquest estat i, en segon lloc, la imputació al contribuent de la retribució en espècie derivada de l'obtenció del dret d'ús del vehicle l'és en la mesura en què aquest tingui la facultat de disposar del vehicle per a usos particulars, independentment del fet que existeixi o no una utilització efectiva per a aquests fins. 

Exemple:

El senyor A.P.L. té cedit per la seva empresa un automòbil que utilitza per a fins laborals i per a usos particulars. Tenint en compte la naturalesa i característiques de les funcions desenvolupades pel treballador en la seva empresa, el percentatge d'utilització del vehicle per a fins laborals de l'empresa s'estima en un 30 per 100. El cost d'adquisició per a l'empresa d'aquest vehicle va ascendir a un import de 30.000 euros. L'automòbil és un vehicle híbrid (no elèctric) que compleix els límits d'emissions Euro 5 i Euro 6 previstos en el Reglament (CE ) núm. 715/2007.

Determinar l'import de la retribució en espècie corresponent a la utilització de l'automòbil en l'exercici 2020 si els ingressos a compte efectuats per l'empresa en aquest exercici per aquesta retribució en espècie, que no han estat repercutits al treballador, han ascendit a 1.300 euros.

Solució:

Utilització de l'automòbil per a fins laborals (30 per 100): No constitueix retribució en espècie.

Disponibilitat de l'automòbil per a fins particulars: Constitueix retribució en espècie, independentment del fet que existeixi o no utilització efectiva del mateix per a fins particulars (100 per 100) – (30 per 100) = 70 per 100.

Valor de la retribució en espècie:

 • Valoració total anual abans de reducció: (20% s/30.000) = 6.000,00
 • Reducció per vehicles automòbils eficients energèticament (20% s/6.000) = 1.200,00
 • Valoració total anual (6.000 – 1.200) = 4.800,00

Disponibilitat per a fins particulars: (4.800 x 70%) = 3.360,00

Ingrés a compte no repercutit =  1.300,00

Total retribució en espècie (3.360 + 1.300 ) = 4.660,00

• En el supòsit d'utilització i posterior entrega

En aquest cas la valoració d'aquesta última (l'entrega) s'efectuarà tenint en compte la va­loración resultant de l'ús anterior. A aquests efectes, la valoració de l'ús haurà d'estimar-se el 20 per 100 anual, independentment del fet que la disponibilitat de l'automòbil per a fins particulars hagi estat total o parcial.

Exemple:

El senyor A.A.P. té a la seva disposició per a ús particular des de l'1 de gener de 2017 un vehicle propietat de l'empresa, que el va adquirir en aquesta data per un import de 23.000 euros. L'1 de gener de 2020, l'empresa entrega gratuïtament el vehicle al treballador.

Determinar l'import de la retribució en espècie derivada de l'entrega del vehicle automòbil en l'exercici 2020, posat que l'ingrés a compte efectuat per l'empresa en relació amb aquesta retribució en espècie, que no ha estat repercutit al treballador, ascendeix a 4.300 euros.

Solució:

 • Valoració de l'entrega del vehicle: (23.000 – 13.800) (1) = 9.200
 • Ingrés a compte no repercutit = 4.300

Total retribució en espècie: (9.200 + 4.300) = 13.500

Nota a l'exemple: La valoració de l'entrega el 01-01-2020 ha de realitzar-se descomptant la valoració de la utilització corresponent als exercicis 2017, 2018 i 2019. Aquesta valoració s'estima en un 20 per 100 anual del valor d'adquisició de l'automòbil (23.000 x 60%) = 13.800 euros.