Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Concepte

Normativa: Art. 42.1 Llei IRPF

Constitueixen rendiments del treball en espècie la utilització, consum o obtenció, per a fins particulars, de béns, drets o serveis de manera gratuïta o per preu inferior al nor­mal de mercat, encara que no suposin una despesa real per a qui els concedeixi, sempre que derivin, directament o indirectament, del treball personal o d'una relació laboral o estatutària.

Els rendiments del treball en espècie han de distingir-se d'aquells altres supòsits en els que es produeix una simple mediació de pagament per part de l'empresa respecte de despeses efectuades per l'empleat. És a dir, supòsits en què l'empresa es limita a abonar una quantitat per compte i ordre de l'empleat. En aquests casos, la contraprestació exigible pel treballador a l'empresa no consisteix en la utilització, consum o obtenció de béns, drets o serveis, sinó que es tracta d'una contraprestació que l'empresa té l'obligació de satisfer de forma dinerària, si bé en virtut del mandat realitzat per l'empleat, el pagament es realitza a un tercer assenyalat per aquest. És a dir, que el treballador destina part de les seves retribucions dineràries a l'adquisició de determinats béns, drets o serveis, però el pagament dels mateixos es realitza directament per l'ocupador. En aquests casos, es tractarà d'una aplicació dels rendiments del treball dineraris.

No obstant això, ha d'assenyalar-se que no sempre que l'ocupador satisfaci o aboni quantitats a tercers perquè aquests proporcionin al seu treballador el bé, dret o servei de què es tracti, estiguem en presència de retribucions dineràries, per considerar que existeix mediació de pagament, ja que a vegades la retribució en espècie s'instrumenta mitjançant un pagament directe de l'ocupador al tercer en compliment dels compromisos assumits amb els seus treballadors,  ja sigui en el conveni col·lectiu o en el propi contracte de treball i, en tal supòsit, les quantitats pagades per l'empresa als subministradors no es considerarien com un supòsit de mediació de pagament, en els termes anteriorment assenyalats, sinó com a retribucions en espècie acordades en el contracte de treball, per la qual cosa resultaria d'aplicació totes les previsions que respecte a les retribucions en espècie es recullen en l'article 42 de  la Llei de l'IRPF.

Important: quan el pagador del rendiment del treball entregui al contribuent imports en metàl·lic perquè aquest adquireixi els béns, drets o serveis, el rendi­miento tindrà la consideració de dinerari, per la qual cosa no li resulten aplicables les regles especials de les retribucions en espècie que es comenten en aquest epígraf.