Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

f) Entrega als treballadors d'accions o participacions de la pròpia empresa o d'unes altres de grup de societats

Normativa: Art. 43 Reglament IRPF

 • Està exempta de l'IRPF l'entrega als treballadors en actiu, de manera gratuïta o per preu inferior al normal de mercat, d'accions o participacions de la pròpia empresa o d'unes altres de grup de societats, en la part que no excedeixi, per al conjunt de les entregades a cada treballador, de 12.000 euros anuals, sempre que l'oferta es realitzi en les mateixes condicions per a tots els treballadors de l'empresa, grup o subgrups d'empresa.
 • En cas que l'empresa en la que presta els seus serveis el treballador formi part d'un grup de societats en el que concorrin les circumstàncies previstes en l'article 42 del Codi de Comerç, els beneficiaris poden ser els treballadors de les societats que formin part del mateix grup amb les següents condicions :

  1. Quan s'entreguin accions o participacions d'una societat del grup, els benefi­ciarios poden ser els treballadors de les societats que formin part del mateix subgrup.
  2. Quan s'entreguin accions o participacions de la societat dominant del grup, els beneficiaris poden ser els treballadors de qualsevol societat del grup.
 • En ambdós casos, l'entrega podrà efectuar-se tant per la pròpia societat en la que presti els seus serveis el treballador, com per una altra societat pertanyent al grup o per l'ens públic, societat estatal o Administració pública titular de les accions.

  • Perquè l'entrega de les esmentades accions o participacions estigui exempta en espècie hauran de complir-se, a més, els següents requisits :
  • Que l'oferta es realitzi en les mateixes condicions per a tots els treballadors de l'empresa i contribueixi a la participació d'aquests en l'empresa. En el cas de grups o subgrup de societats, l'esmentat requisit haurà de complir-se en la societat a la que presti serveis el treballador al que li entreguin les accions.

   No obstant això, no s'entendrà incomplert aquest requisit quan per rebre les accions o participacions s'exigeixi als treballadors una antiguitat mínima, que haurà de ser la mateixa per a tots ells, o que siguin contribuents per l'IRPF.
  • Que cadascun dels treballadors, conjuntament amb els seus cònjuges o familiars fins al segon grau, no tinguin una participació, directa o indirecta, en la societat en la que presten els seus serveis o en qualsevol altra del grup,
  • Que els títols es mantinguin, com a mínim, durant tres anys.

   L'incompliment d'aquest termini donarà lloc a l'obligació a càrrec del treballador de presentar una autoliquidació complementària, amb els corresponents interessos de demora, en el termini que mitjança entre la data en què s'incompleixi el requisit i la finalització del termini reglamenta­rio de declaració corresponent al període impositiu en què es produeixi l'incompliment.

Atenció: el valor d'adquisició de les accions entregades al treballador que van ser rendiment de treball en espècie exempta, a l'efecte del càlcul del guany patrimonial obtingut en la seva posterior venda, serà el mateix que si aquesta entrega hagués tributat com a rendiment del treball en espècie, essent en ambdós casos el valor normal de mercat d'aquestes accions en el moment de la seva entrega que, en el cas d'accions d'una societat cotitzada, és el seu valor de cotització.