Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

a) Lliuraments a empleats de productes a preus rebaixats que es realitzin en comedo­res d'empresa, cantines o economats de caràcter social

Normativa:Arts.42.3.a) Llei IRPF i 45 Reglament

Estan exemptes del IRPF els lliuraments a empleats de productes a preus rebaixats que es realitzin en menjadors d'empresa, incloses les fórmules indirectes de prestació de l'esmentat servei admeses per la legislació laboral (com, per exemple, el lliurament de vals menjat o documents similars, targetes o qualsevol altre medi electrònic de pagament), sempre que es compleixin els requisits que a continuació es detallen.

Requisits generals:

 1. Que la prestació del servei tingui lloc durant dies hàbils per al fet servir o treballador.
 2. Que la prestació del servei no tingui lloc durant els dies en què l'ocupat o treballador meriti quantitats exceptuades de gravamen en concepte de dietes per manu­tención, amb motiu de desplaçaments a municipi diferent del lloc de treball habitual.

Requisits addicionals per a les fórmules indirectes (vals menjar o documents similars, targetes o altres mitjans electrònics de pagament)

A més dels requisits anteriors, els vals menjar o documents similars, targetes o qualsevol altre medi electrònic de pagament han de complir els següents:

 1. Que la seva quantia no superi la quantitat d'11 euros diaris.Si la quantia diària fos superior, existirà retribució en espècie per l'excés.
 2. Que estiguin numerats, expedits de forma nominativa i que en ells figuri, l'empresa emissora i, quan es lliurin en suport paper, a més, el seu import nominal.
 3. Que siguin intransmissibles i que la quantia no consumida un dia no pugui acumular-se a cap altre dia.
 4. Que no pugui obtenir-se, ni de l'empresa ni de tercer, el reembors del seu import.
 5. Que només puguin utilitzar-se en establiments d'hostaleria, amb independència que el servei es presti al mateix local de l'establiment d'hostaleria o fora d'aquest, prèvia recollida per l'empleat o mitjançant el seu lliurament al seu centre de treball o al lloc elegit per aquell per desenvolupar el seu treball en els dies que aquest es realitzi a distància o mitjançant teletreball.
 6. Que l'empresa que els lliuri, porti i conservi relació dels lliurats a cadascun dels seus empleats o treballadors, amb expressió de:

  • En el cas de vals menjar o documents similars, nombre de document, dia d'entre­ga i import nominal.
  • En el cas de targetes o qualsevol altre medi electrònic de pagament, número de document i la quantia entregada cada un dels dies amb indicació d'aquests últims.

Novetat 2020:  la disposició final primera del Reial Decret llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector turístic, l'hostaleria i el comerç i en matèria tributària (BOE del 23), ha modificat l'article 42.3.a) de la Llei de l'IRPF per necessitar que l'aplicació d'aquesta exempció es realitzarà amb independència que el servei es presti al mateix local de l'establiment d'hostaleria o fora d'aquest, prèvia recollida per l'empleat o mitjançant el seu lliurament al seu centre de treball o al lloc elegit per aquell per desenvolupar el seu treball en els dies que aquest es realitzi a distància o mitjançant teletreball.

Aquesta modificació és conseqüència de la publicació del Reial Decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància (BOE del 23), entès aquest com a treball que es realitza fora dels establiments i centres habituals de l'empresa i del qual el teletreball és una subespècie que implica la prestació de serveis amb noves tecnologies.