Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

b) Utilització dels béns destinats als serveis socials i culturals del personal empleat

Tenen aquesta consideració, entre d'altres, els espais i locals, degudament homologats per l'Administració pública competent, destinats per les empreses o ocupadors a prestar el servei de primer cicle d'educació infantil als fills dels seus treballadors, així com la contractació directament o indirectament d'aquest servei amb tercers degudament autoritzats

Tingui-se en compte que, amb efectes des de l'1 de gener de 2018, s'incrementa la deducció per maternitat de l'article 81 de la Llei de l'IRPF fins a 1.000 euros addicionals, quan el contribuent que tingui dret a la mateixa hagués satisfet durant el període impositiva despeses de custòdia del fill menor de tres anys en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats. Tanmateix, de les quantitats satisfetes per aquest concepte queden excloses les que tinguessin la consideració de rendiments del treball en espècie exemptes per aplicació del que disposen les lletres b) o d) de l'article 42.3 de la Llei de l'IRPF