Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

e) Quantitats satisfetes per l'empresa per al transport col·lectiu dels seus empleats entre el seu lloc de residència i el centre de treball

Normativa: Art. 46 bis Reglament IRPF

Estan exemptes les quantitats satisfetes a les entitats encarregades de prestar el servei públic de transport col·lectiu de viatgers per afavorir el desplaçament dels emplea­dos entre el seu lloc de residència i el centre de treball, amb el límit de 1.500 euros anuals per a cada treballador.

L'entrega per l'empresa als empleats de l'"abonament transports" (títol de transports, perso­nal i intransferible, que permet realitzar un número il·limitat de viatges dins el seu àmbit de validesa espacial-zones de transport - i temporal-anual o mensual - en els serveis de transpor­te públic col·lectiu concertats pel corresponent Consorci de Transports), sempre que l'àmbit de validesa espacial del mateix tingui en consideració les ubicacions correspondien­tes a la residència i al centre de treball de l'empleat i amb el límit dels 1.500 euros anuals que estableix l'article 46 bis del Reglament de l'IRPF, estarà emparat per aquesta exempció. Al contrari, quan l'empresa entregui al treballador imports en metàl·lic perquè aquest adquireixi (o li reemborsi la despesa efectuada per la compra) els títols de transport, es considera com una retribució dinerària, plenament subjecta a l'impost i al seu sistema de retencions.

Fórmules indirectes

També tindran la consideració de fórmules indirectes de pagament de quantitats a les entida­des encarregades de prestar l'esmentat servei públic, l'entrega als treballadors de targetes o qualsevol altre mitjà electrònic de pagament que compleixi els següents requisits (Art. 46 bis Reglament IRPF ):

  1. Que puguin utilitzar-se exclusivament com a contraprestació per a l'adquisició de títu­los de transport que permetin la utilització del servei públic de transport col·lectiu de viatgers.
  2. La quantitat mensual que es pot abonar amb les mateixes no podrà excedir 136,36 euros mensuals per treballador, amb el límit de 1.500 euros anuals.
  3. Que estiguin numerats, expedits de forma nominativa i en ells figuri l'empresa emissora.
  4. Que siguin intransmissibles.
  5. Que no pugui obtenir-se, ni de l'empresa ni de tercer, el reemborsament del seu import.
  6. L'empresa que entregui les targetes o el mitjà electrònic de pagament, haurà de portar i con­servar relació dels entregats a cadascun dels seus treballadors, amb expressió del número de document i de la quantia anual posada a disposició del treballador.

En el supòsit d'entregues de targetes o mitjans de pagament electrònics que no compleixin els requisits anteriorment assenyalats, existirà retribució en espècie per la totalitat de les cuan­tías posades a disposició del treballador. No obstant això, en cas d'incompliment del límit assenyalat en el número 2° anterior, únicament existirà retribució en espècie per l'excés.