Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Supòsits que no constitueixen rendiments del treball en espècie

Normativa: Art. 42.2 Llei IRPF

No es consideren rendiments del treball en espècie:

 • Despeses d'estudi per a l'actualització, capacitació o reciclatge del personal emplea­do

  Normativa: Art. 44 Reglament IRPF

  S'inclouen dins aquest concepte els estudis disposats per institucions, empreses o em­pleadores i finançats directament o indirectament per ells, encara que la seva prestació efectiva s'efectuï per unes altres persones o entitats especialitzades, sempre que, a més, es donin els següents requisits:

  • Tinguin per finalitat l'actualització, capacitació o reciclatge del seu personal.
  • Els estudis vengen exigits pel desenvolupament de les activitats del personal o les carac­terísticas dels llocs de treball.

  En aquests casos, les despeses de locomoció, manutenció i estada que s'exceptuen de grava­men es regiran per les regles generals que es comenten en l'epígraf següent (dietes i assignacions per a despeses de viatge).

  Des de l'1 de gener de 2017, s'entén que els estudis han estat disposats i finançats indirectament per l'ocupador quan es financin per unes altres empreses o entitats que co­mercialicen productes per als quals resulti necessari disposar d'una adequada formació per part del treballador, sempre que l'ocupador autoritzi tal participació.

 • Despeses per primes o quotes d'assegurances d'accident laboral o de responsabilitat civil del treballador

  Les primes o quotes satisfetes per l'empresa en virtut de contracte d'assegurança, que cobreixi únicament i exclusivament el risc d'accident laboral o de responsabilitat civil sobrevingut als empleats en l'exercici de les seves ocupacions laborals, no tenen la consideració de retribucions en espècie.

 • Préstecs concertats amb anterioritat a 1 de gener de 1992

  Normativa: Disposició addicional segona Llei IRPF

  No tenen la consideració de retribucions en espècie, els préstecs amb tipus d'interès in­ferior al legal dels diners concertats amb anterioritat a 1 de gener de 1992, sempre que el principal hagués estat lloc a disposició del prestatari amb anterioritat a aquesta data.