Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Cas pràctic

Matrimoni format pel senyor L.C.A. i la senyora D.Z.H., de 76 i 75 anys d'edat, respectivament, casats en règim de guanys.

Durant l'any 2020 han tingut lloc els següents fets amb transcendència fiscal:

 • El 2 de maig de 2006 van subscriure 100 obligacions convertibles i emeses a 14 anys de la Societat “P.S.” pel seu import nominal equivalent a 6.000 euros, més l'equivalent a 60 euros de comissions i despeses.

  El tipus d'interès pactat és del 7,5 per 100, pagador anualment durant el mes de maig, estant addicionalment prevista una prima de conversió, consistent en una rebaixa del 20 per 100 sobre la cotització en Borsa de les accions de la Societat “P.S.” durant el dia de la conversió.

  El dia 2 de maig de 2020 es van convertir les obligacions en accions, rebent 500 accions de 6 euros, que es van valorar a aquests efectes al 200 per 100. El canvi mitjà en la sessió de Borsa d'aquell dia va ser del 250 per 100.

 • El 1997 van adquirir unes accions de “T.P.S”, per a de la qual finançament van sol·licitar un préstec bancari. El març de 2020 van percebre dividends d'aquesta societat per un import íntegre de 1.502 euros, abonant com a despeses d'administració i dipòsit d'aquests valors la quantitat de 90 euros.

 • El 31 de desembre de 2020 el banc TZ els comunica que, durant aquest any, ha abonat en el seu compte corrent 37 euros, en concepte d'interessos produïts pel compte corrent. Sobre aquests interessos abonats el maig consta una retenció de 7,03 euros.

 • El 10 de juliol de 2007 van subscriure per un import íntegre de 40.000 euros valors emesos pel banc "ZZ" que tenien naturalesa de participacions preferents conforme a la Llei 13/1985. El 15 d'octubre de 2020 es van convertir aquests valors en obligacions del propi banc per un import nominal equivalent a 38.100 euros, fent-se càrrec l'entitat bancària de les comissions i despeses inherents a l'operació.

  El 25 de novembre de 2020 les obligacions es van bescanviar per 5.000 euros en accions del banc "ZZ". El valor de cotització de les accions rebudes en el moment del bescanvi era de 8,10 euros/acció.

 • Des que el senyor L.C.A. va deixar la seva explotació directa en jubilar-se, el matrimoni té cedit en arrendament un establiment de cafeteria, propietat d'ambdós. El cànon arrendatici durant l'any 2020 va ser de 1.300 euros mensuals, havent practicat l'arrendatari la corresponent retenció a compte en efectuar cadascun dels pagaments. En l'arrendament de la cafeteria s'inclouen tant el local com la totalitat de les instal·lacions i el mobiliari, essent a càrrec de l'arrendatari la reposició del parament, la vaixella i la roba de taula, així com les compres i les despeses corrents produïts pel funcionament ordinari del negoci.

  La depreciació efectiva del local, adquirit el 1988 i destinat des de llavors al negoci de cafeteria que el matrimoni té ara arrendat, es xifra en un import de 900 euros durant l'any 2020.

  El mobiliari va ser adquirit el 31 de desembre de 2014 per un import de 15.000 euros, essent fiscalment admissible el 2020 practicar una amortització del 10 per 100.

  Les despeses satisfetes pel matrimoni en relació amb la cafeteria durant l'exercici 2020, llancen els imports següents:

  • 1.100 euros, per una reparació de la instal·lació d'aire condicionat.
  • 800 euros, del rebut de l'Impost sobre Béns Immobles (Urbana).
  • 360 euros, per despeses d'administració.

El senyor L.C.A. i La senyora D.Z.H. opten per presentar declaració conjunta en l'IRPF.

Determinar el rendiment net del capital mobiliari a integrar en la base imposable general i en la base imposable de l'estalvi.

Solució:

Nota prèvia: En tractar-se d'un matrimoni en règim de guanys i ser procedent tots els ingressos d'elements patrimonials de la qual titularitat pertany en comú a ambdós cònjuges, els rendiments correspondran per meitat a cadascun d'ells. Per tant, en cas que haguessin optat per presentar declaracions individuals, cadascun inclouria en la seva declaració la meitat dels ingressos fiscalment computables i la meitat de les despeses fiscalment deduïbles que més avall es determinen.

Tanmateix, en haver optat per declarar conjuntament hauran d'acumular la totalitat dels ingressos i les despeses produïts.

A. Rendiments del capital mobiliari a integrar en la base imposable de l'estalvi

1. Rendiments de les obligacions convertibles de la societat “P.S.”:

La rendibilitat obtinguda el 2020 consta de dues parts: interessos (part explícita) i prima de conversió (part implícita). Per tant, les obligacions de “P.S.” constitueixen un actiu financer amb rendiment mixt.

a. Cupó maig 2020:

 • Ingressos íntegres (7,5% s/6.000)  =  450,00
 • Retencions (19% s/450) (*) = 85,50

(*) El tipus de retenció aplicable el 2020 és el 19 per 100. Les retencions suportades sobre els rendiments del capital mobiliari han d'incloure's en la casella [0597] de la pàgina 17 de la declaració. (Tornar)

b. Conversió:

 • Valor en Borsa accions rebudes (500 x 6 x 250/100) = 7.500,00
 • menys: Cost obligacions entregades (6.000 + 60 de despeses) =  6.060,00
 • Ingressos íntegres (7.500 – 6.060) =  1.440,00
 • Retencions (No subjecto a retenció)

2. Dividends d'accions de “T.P.S.":

 • Ingressos íntegres =  1.502,00
 • Retencions (19% s/1.502) (*) = 285,38

(*)  El tipus de retenció aplicable el 2020 és el 19 per 100. Les retencions suportades sobre els rendiments del capital mobiliari han d'incloure's en la casella [0597] de la pàgina 17 de la declaració. (Tornar)

3. Interessos de compte corrent en el banc TZ:

 • Ingressos íntegres =  37,00
 • Retenció (19% s/37) (*) = 7,03

(*)  El tipus de retenció aplicable el 2020 és el 19 per 100. Les retencions suportades sobre els rendiments del capital mobiliari han d'incloure's en la casella [0597] de la pàgina 17 de la declaració. (Tornar).

4. Participacions preferents o d'uns altres valors rebuts en substitució d'aquestes:

a. Conversió de participacions preferents en obligacions:

 • Valor de conversió = 38.100,00
 • menys: valor d'adquisició participacions preferents = 40.000,00
 • Rendiments negatius (38.100 – 40.000) = – 1.900,00

b. Bescanvi d'obligacions en accions:

 • Valor en Borsa accions rebudes (5.000 x 8,10)  =  40.500,00
 • menys Cost obligacions entregades =  38.100,00
 • Rendiments positius (40.500 – 38.100) = 2.400,00
 • Retencions (No subjecto a retenció)
 • Total a computar (2.400-1.900) =  500,00

Determinació del rendiment net total a integrar en la base imposable de l'estalvi

 • Total ingressos íntegres [450 + 1.440 + 1.502 +  37 + 500] =  3.929,00
 • Despeses fiscalment deduïbles (despeses d'administració i dipòsit de les accions T.P.S.) =  90,00
 • Rendiment net  (3.929 - 90) =  3.839,00
 • Total retencions suportades (85,50 + 285,38 + 7,03) (*) = 377,91

(*) El tipus de retenció aplicable el 2020 és el 19 per 100. Les retencions suportades sobre els rendiments del capital mobiliari han d'incloure's en la casella [0597] de la pàgina 17 de la declaració. (Tornar)

B. Rendiments del capital mobiliari a integrar en la base imposable general (Arrendament de la cafeteria)

Es tracta de l'arrendament d'un negoci en funcionament,  en què conjuntament amb el local se cedeixen les instal·lacions, el mobiliari, la clientela, etc. Per consegüent, el rendiment del capital obtingut ha d'integrar-se en la base imposable general.

La determinació del rendiment net s'efectua conforme al següent detall:

a. Ingressos íntegres:

 • Canon arrendatici (1.300 x 12 mesos) = 15.600,00

b. Despeses deduïbles:

 • Rebut I.B.I. = 800,00
 • Reparació aire condicionat = 1.100,00
 • Despeses d'administració = 360,00
 • Amortització local = 900,00
 • Amortització mobiliària (10% s/ 15.000) = 1.500,00
 • Total = 4.660,00

c. Rendiment net (15.600 - 4.660) = 10.940,00

d. Reducción= 0

e. Rendiment net reduït = 10.940,00

f. Retencions suportades (19% s/15.600) (*) = 2.964,00

(*)  El tipus de retenció aplicable el 2020 és el 19 per 100. Les retencions suportades sobre els rendiments del capital mobiliari han d'incloure's en la casella [0597] de la pàgina 17 de la declaració. (Tornar)