Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Capítol 5. Rendiments del capital mobiliari

  1. Rendiments del capital mobiliari: qüestions generals
  2. Rendiments a integrar en la base imposable de l'estalvi
  3. Rendiments a integrar en la base imposable general
  4. Valoració dels rendiments del capital mobiliari en espècie
  5. Individualització dels rendiments del capital mobiliari
  6. Imputació temporal dels rendiments del capital mobiliari
  7. Cas pràctic
  8. Quadre-resum: Fiscalitat dels contractes d'assegurances de vida o invalidesa i operacions de capitalització