Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Supòsit especial d'integració dels rendiments obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis procedents d'entitats vinculades

Normativa:Art. 46 a) Llei IRPF

Quan els rendiments obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis procedeixin d'entitats vinculades amb el contribuent, ha de tenir-se en quanta els següent:

La valoració d'aquests rendiments s'haurà d'efectuar pel valor de mercat.

Els esmentats rendiments s'integren a la base general i a la de l'estalvi seguint les següents regles:

  • Base imposable general:formaran part de la base imposable general els corresponents al excés de l'import dels capitals propis cedits a una entitat vinculada respecto del resultat de multiplicar per tres els fons propis, en la part que correspongui a la participació del contribuent, d'aquesta última.

    A efectes de computar l'esmentat excés, ha de tenir-se en consideració l'import dels fons propis de l'entitat vinculada reflectit en el balanç corresponent a l'últim exercici tancat anteriorment a la data de meritació del IRPF i el percentatge de participació del contribuent existent en aquesta data.

  • Base imposable de l'estalvi: S'integren a la base imposable de l'estalvi la diferència entre el valor de mercat d'aquests rendiments i l'import de la part del rendiment a integrar a la base imposable general conforme a l'abans indicat.

Persones o entitats vinculades:

Per determinar quan hi ha vinculació ha d'atendre's el disposat a l'article 18.2 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats (BOE del 28), en el que es consideren persones o entitats vinculades:

  • Una entitat i els seus socis o partícips.
  • Una entitat i els seus consellers o administradors, tret d'en el corresponent a la retribució per l'exercici de les seves funcions.
  • Una entitat i els cònjuges o persones unides per relacions de parentiu, en línia, directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau dels socis o partícips, consellers o administradors.
  • Una entitat i els consellers o administradors d'una altra entitat, quan ambdues entitats pertanyin a un grup.

En els supòsits en els quals la vinculació es defineixi en funció de la relació dels socis o partícips amb l'entitat, la participació haurà de ser igual o superior al 25 per 100.La menció als administradors inclourà als de dret i als de fet.En els suposats en els que la vinculació no es defineixi en funció de la relació socis o partícips-entitat, el percentatge de participació a considerar serà el 25 per 100.

En aquests supòsits, el contribuent del IRPF haurà de complir les obligacions de documentació de les operacions vinculades en els termes i condicions establerts al capítol V (articles 13 a 16) del Reglament de l'Impost sobre Societats, aprovat per Reial Decret 634/2015, de 10 de juliol (BOE de l'11).

Vegeu l'aplicació pràctica d'aquest supòsit en el exemple sobre en càlcul del rendiment net del capital mobiliari en el cas d'obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis que figura en l'apartat següent.