Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Àmbit d'aplicació de la modalitat normal

La modalitat normal del mètode d'estimació directa s'ha d'aplicar obligatòriament a l'exercici 2020 per a la determinació del rendiment net de totes les activitats econòmiques desenvolupades pel contribuent, tret que el rendiment net de totes elles es determini mitjançant el mètode d'estimació objectiva, sempre que es compleixi qualsevol dels dos següents requisits:

  • Que l'import net de la xifra de negocis de l'any anterior, corresponent al conjunt de les activitats desenvolupades pel contribuent, superi els 600.000 euros anuals.

    Quan l'any immediat anterior s'hagués iniciat una activitat, l'import net de la xifra de negocis s'elevarà a l'any, a aquests únics efectes.

  • Que es renunciï a la modalitat simplificada del mètode d'estimació directa.

A efectes de la delimitació de l'àmbit d'aplicació de la modalitat normal del mètode d'estimació directa, tingui's en compte que les activitats econòmiques susceptibles d'acollir-se al mètode d'estimació objectiva i els requisits per a la seva inclusió poden consultar-se en els Capítols 8 y 9.