Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Concepte i àmbit d'aplicació del mètode d'estimació directa

Normativa: Arts.16.2 a) i 30.1 Llei IRPF

L'estimació directa constitueix el mètode general per a la determinació de la quantia dels diferents components de la base imposable de l'IRPF, entre els quals s'inclouen, òbviament, els derivats de l'exercici d'activitats econòmiques.Aquest mètode es basa en les declaració presentades pel contribuent, així com en les dades consignades als llibres i registres comptables que està obligat a portar, comprovats per l'Administració tributària.

Quan es tracta de la determinació del rendiment d'activitats econòmiques en el IRPF el mètode d'estimació directa admet dues modalitats:normal i simplificada.

  1. Àmbit d'aplicació de la modalitat normal
  2. Àmbit d'aplicació de la modalitat simplificada
  3. Renúncia o exclusió de la modalitat simplificada
  4. Incompatibilitat entre mètodes i modalitats de determinació del rendiment net
  5. Entitats en règim d'atribució de rendes
  6. Exemples