Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Exemples

Exemple 1:

Senyor S.M.G. advocat, a més de l'exercici lliure de la seva professió que ve desenvolupant des de 1990, ha iniciat el 2020 l'exercici d'una activitat agrícola susceptible d'estar inclosa en el mètode d'estimació objectiva.

Com determinarà els rendiments nets d'ambdues activitats el 2020, sabent que l'import net de la xifra de negocis de la seva activitat professional no ha superat a l'exercici 2019 l'import de 600.000 euros anuals?

Solució:

El rendiment net de l'activitat professional s'ha de determinar en la modalitat simplificada del mètode d'estimació directa, en no haver superat a l'exercici immediat anterior (2019) l'import net de la xifra de negocis els 600.000 euros anuals.Així mateix, atesa la incompatibilitat entre el mètode d'estimació directa i el d'estimació objectiva, la determinació del rendiment net de l'activitat agrícola s'ha d'efectuar també en la modalitat simplificada del mètode d'estimació directa.


Exemple 2:

Senyor J.J.C., empresari, determina el rendiment net de la seva activitat econòmica en la modalitat simplificada del mètode d'estimació directa.El dia 5 de maig de 2020 inicia una nova activitat econòmica no inclosa en l'àmbit d'aplicació del mètode d'estimació objectiva i per a la que renuncia a la modalitat simplificada del mètode d'estimació directa.

Com determinarà els rendiments nets d'ambdues activitats als exercicis 2020 i 2021?

Solució:

A l'exercici 2020 determinarà el rendiment net de la nova activitat en la modalitat normal del mètode d'estimació directa, romanent en la modalitat simplificada l'activitat econòmica que venia desenvolupant.La incompatibilitat entre ambdues modalitats del mètode d'estimació directa no assortirà efectes fins a l'any següent, 2021, en què el rendiment net derivat d'ambdues activitats s'haurà de determinar en la modalitat normal del mètode d'estimació directa.


Exemple 3:

Senyor A.V.C. inicia el dia 1 de juliol de 2020 una activitat empresarial a què no resulta aplicable el mètode d'estimació objectiva.L'import net de la xifra de negocis el 2020 va ascendir a 425.000 euros.

Com determinarà el rendiment net de l'activitat als exercicis 2020 i 2021?

Solució:

A l'exercici 2020 determinarà el rendiment net en la modalitat simplificada del mètode d'estimació directa, en no haver renunciat expressament a la seva aplicació.

A l'exercici 2021 haurà d'aplicar la modalitat normal del mètode d'estimació directa, ja que l'import net de la xifra de negocis elevat a l'any supera els 600.000 euros anuals (425.000 x 12/6 = 850.000).