Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

4.Autoconsum de béns i serveis

Normativa:Art. 28.4 Llei IRPF

Dins d'aquesta expressió es comprenen els lliuraments de béns i prestacions de serveis la destinació de les quals sigui el patrimoni privat del titular de l'activitat o de la seva unitat familiar (autoconsum intern), així com els lliuraments de béns o prestacions de serveis realitzades a altres persones de forma gratuïta (autoconsum extern).

La valoració a efectes fiscals dels ingressos corresponents a les esmentades operacions s'ha de realitzar imperativament pel valor normal de mercat dels béns o serveis cedits, o que hagin estat objecte d'autoconsum.

Recordi: quan existeixi contraprestació i aquesta sigui notòriament inferior al valor normal de mercat dels béns cedits o dels serveis prestats, es prendrà com a criteri de valoració dels ingressos el preu normal de mercat dels mateixos.