Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Ingressos íntegres computables

Tenen la consideració d'ingressos íntegres computables derivats de l'exercici d'activitats  econòmiques, empresarials o professionals, els següents:

Covid-19: tingui-se en compte que les prestacions per cessament d'activitat  amb motiu de l'emergència sanitària originada per la COVID-19, que es tenen en compte en  els articles 17 del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19 (BOE del 18),  9 del Reial Decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació del treball i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial  (BOE del 27) i  13 del Reial decret – llei 30/2020 de 29 de setembre, de mesures socials en defensa del treball (BOE del 30)  es consideren rendiments de treball per la qual cosa  no computen com a ingressos de l'activitat econòmica.

D'igual manera la prestació extraordinària de cessament d'activitat per als treballadors de temporada prevista en l'article 14 del Reial Decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa del treball (BOE del 30) es considera rendiment de treball personal i, per tant, tampoc  computa com a ingrés de l'activitat econòmica.

  1. 1. Ingressos d'explotació
  2. 2. Ingressos financers derivats de l'ajornament o fraccionament d'operacions realitzades en desenvolupament de l'activitat
  3. 3. Ingressos per subvencions corrents i per subvencions de capital
  4. 4. Autoconsum de béns i serveis
  5. 5. IVA meritat
  6. 6. Transmissió elements patrimonials que hagin gaudit llibertat amortització: excés amortització deduïda respecte amortització deduïble
  7. 7. Variació d'existències (només si hi ha un augment d'existències al final de l'exercici)
  8. 8. Altres ingressos