Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Ingressos íntegres computables

Tenen la consideració d'ingressos íntegres computables derivats de l'exercici d'activitats econòmiques, empresarials o professionals, els següents:

Covid-19: tingui's en compte que les prestacions per cessament d'activitat amb motiu de l'emergència sanitària originada pel Covid-19, que es contemplen als articles 17 del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del Covid-19 (BOE del 18), 9 del Reial Decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial (BOE del 27) i 13 del Reial Decret llei 30/2020 de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació (BOE del 30) es consideren rendiments de treball pel que no computen com ingressos de l'activitat econòmica.

De la mateixa manera la prestació extraordinària de cessament d'activitat per als treballadors de temporada prevista a l'article 14 del Reial Decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació (BOE del 30) es considera rendiment de treball personal i, per tant, tampoc no computa com a ingrés de l'activitat econòmica.

  1. 1.Ingressos d'explotació
  2. 2.Ingressos financers derivats de l'ajornament o fraccionament d'operacions realitzades en desenvolupament de l'activitat
  3. 3.Ingressos per subvencions corrents i per subvencions de capital
  4. 4.Autoconsum de béns i serveis
  5. 5.IVA meritat
  6. 6.Transmissió elements patrimonials que hagin gaudit llibertat amortització:excés amortització deduïda respecto amortització deduïble
  7. 7.Variació d'existències (només si hi ha un augment d'existències al final de l'exercici)
  8. 8.Altres ingressos