Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

6.Transmissió elements patrimonials que hagin gaudit llibertat amortització:excés amortització deduïda respecto amortització deduïble

Normativa:Disposició addicional trentena Llei IRPF

Quan l'exercici 2020 es produeixi la transmissió d'elements patrimonials que hagin gaudit de la llibertat amortització prevista en la disposició addicional onzena del text refós de la LIS, per al càlcul del guany o pèrdua patrimonial a què, en el seu cas, pugui donar lloc la transmissió el valor d'adquisició no es minorarà en l'import de les amortitzacions fiscalment deduïdes que superin de les quals haguessin estat fiscalment deduïbles de no haver-se aplicat aquella.

L'esmentat excés tindrà, per al transmitent, la consideració de rendiment íntegre de l'activitat econòmica en el període impositiu en què s'efectuï la transmissió.