Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

1.Ingressos d'explotació

Tenen aquesta consideració la totalitat dels ingressos íntegres derivats de la venda de béns o prestacions de serveis que constitueixin l'objecte propi de l'activitat, inclosos, en el seu cas, els procedents de serveis accessoris a l'activitat principal.

Vegeu la norma de registre i valoració 14a del Pla General de Comptabilitat, aprovat per Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre (BOE del 20), dedicada a ingressos per vendes i prestació de serveis.

D'acord amb l'esmentada norma els ingressos procedents de la venda de béns i de la prestació de serveis es valoraran per el valor raonable de la contrapartida, rebuda o per rebre, derivada dels mateixos, que, tret d'evidència en contrari, serà el preu acordat per als esmentats béns o serveis, deduït:l'import de qualsevol descompte, rebaixa en el preu o altres partides similars que l'empresa pugui concedir, així com els interessos incorporats al nominal dels crèdits.No obstant això, podran incloure's els interessos incorporats als crèdits comercials amb venciment no superior a un any que no tinguin un tipus d'interès contractual, quan l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui significatiu.

Els impostos que graven les operacions de venda de béns i prestació de serveis que l'empresa ha de repercutir a tercers com l'Impost sobre el Valor Afegit i els Impostos Especials, així com les quantitats rebudes per compte de tercers, no formaran part dels ingressos.

Quan existeixi contraprestació i aquesta sigui notòriament inferior al valor de mercat dels béns venuts i dels serveis prestats, la valoració dels mateixos s'efectuarà pel seu valor normal al mercat. 

En les operacions econòmiques realitzades amb una societat amb la qual es donin relacions de vinculació en els termes previstos a l'article 18 de la LIS, les operacions entre persones o entitats vinculades es valoraran pel seu valor de mercat.S'entendrà per valor de mercat aquell que hauria recordat per persones o entitats independents condicions que respectin el principi de lliure competència. 

En aquests casos el titular de l'activitat haurà de complir les obligacions de documentació de les operacions vinculades en els termes i condicions establerts al capítol V del títol I (articles 13 a 16) del Reglament de l'Impost sobre Societats, aprovat per Reial Decret 634/2015, de 10 de juliol (BOE de l'11).

Persones o entitats vinculades:

Per determinar quan hi ha vinculació ha d'atendre's el disposat a l'article 18.2 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats (BOE del 28), en el que es consideren persones o entitats vinculades:

  • Una entitat i els seus socis o partícips.
  • Una entitat i els seus consellers o administradors, tret d'en el corresponent a la retribució per l'exercici de les seves funcions.
  • Una entitat i els cònjuges o persones unides per relacions de parentiu, en línia, directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau dels socis o partícips, consellers o administradors.
  • Una entitat i els consellers o administradors d'una altra entitat, quan ambdues entitats pertanyin a un grup.

En els supòsits en els quals la vinculació es defineixi en funció de la relació dels socis o partícips amb l'entitat, la participació haurà de ser igual o superior al 25 per 100.La menció als administradors inclourà als de dret i als de fet.En els suposats en els que la vinculació no es defineixi en funció de la relació socis o partícips-entitat, el percentatge de participació a considerar serà el 25 per 100.

En aquests supòsits, el contribuent del IRPF haurà de complir les obligacions de documentació de les operacions vinculades en els termes i condicions establerts al capítol V (articles 13 a 16) del Reglament de l'Impost sobre Societats, aprovat per Reial Decret 634/2015, de 10 de juliol (BOE de l'11).