Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

5.IVA meritat

No s'haurà de computar dins dels ingressos íntegres derivats de les vendes o prestacions de serveis realitzades en l'àmbit de l'activitat empresarial o professional, el IVA meritat les quotes del qual s'hagin d'incloure en les declaració-liquidacions corresponents a aquest impost.

Al contrari, s'hauran d'incloure entre els ingressos íntegres derivats de les vendes o prestacions de serveis, l'IVA meritat i, en el seu cas, les compensacions percebudes les quotes de les quals no s'hagin d'incloure en declaració-liquidacions corresponents a aquest impost.

Entre altres supòsits, l'esmentada circumstància ocorrerà quan l'activitat econòmica desenvolupada es trobi en algun dels següents règims especials d'IVA:

  • Règim Especial del Recàrrec d'Equivalència.
  • Règim Especial de l'Agricultura, Ramaderia i Pesca.