Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

8.Altres ingressos

Dins d'aquesta rúbrica s'han de computar, entre altres, els següents conceptes:

a) Treballs realitzats per a l'empresa, valorats d'acord amb el cost de producció dels actius fixos produïts per la mateixa empresa.

b) Excessos i aplicacions de provisions i de pèrdues per deteriorament.

c) Altres ingressos de gestió.

Com, per exemple, contraprestacions per serveis de mediació realitzats de manera accidental, o per la prestació eventual de certs serveis (transporti, reparacions, assessoria, informes...), o ingressos per serveis al personal.

d) Indemnitzacions percebudes d'entitats asseguradores per sinistres que hagin afectat a productes de l'explotació (existències de mercaderies, matèries primeres, envasos, embalatges, etc.), sempre que es produeixi la destrucció dels mateixos.

Així mateix, s'ha de tenir en compte que:

  • Si el que es produeix és un desperfecte reparable, la indemnització percebuda de la companyia d'assegurances serà un ingrés de l'activitat que contraresta la despesa de la reparació
  • Si les indemnitzacions afectessin a elements de l'actiu fix afecte, el seu import no es computarà com a ingrés, sinó que deurà formar part del valor d'alienació dels mateixos a efectes de determinar el guany o pèrdua patrimonial resultant.