Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Subvencions corrents i de capital:distinció

Els ajuts públics donen lloc a un diferent tractament tributari segons la qualificació que sigui procedent atorgar a les mateixes:Subvencions corrents i de capital.

Subvencions de capital

Les subvencions de capital són aquelles que tenen com a finalitat primordial la d'afavorir la instal·lació o inici de l'activitat, així com la realització d'inversions en immobilitzat (edificis, maquinària, instal·lacions, etc.), o despeses de projecció plurianual i s'imputen com a ingrés en la mateixa mesura en què s'amortitzin les inversions o les despeses realitzades amb càrrec a les mateixes.

Per tant, la subvenció tindrà el caràcter de subvenció de capital sempre que tingui com a finalitat el finançament d'immobilitzat o capital fix de l'empresari o professional.No obstant això, si el seu objecte és garantir, durant l'inici de l'activitat, uns ingressos mínims o compensar despeses de l'exercici, s'haurà de tractar com una subvenció corrent.

No obstant això, en aquells casos en què els béns no siguin susceptibles d'amortització, la subvenció s'aplicarà com a ingrés íntegre de l'exercici en què es produeixi l'alienació o la baixa en inventari de l'actiu finançat amb l'esmentada subvenció, aplicant la reducció del 30 per 100 pròpia dels rendiments obtinguts de forma notòriament irregular en el temps.

Subvencions corrents

Les subvencions corrents són aquelles que es concedeixen normalment per garantir una rendibilitat mínima o compensar pèrdues ocasionades en l'activitat i es computen en la seva totalitat com un ingrés més del període en què es meriten.És a dir, quan es reconegui en ferm la concessió de la subvenció i es quantifiqui la mateixa, amb independència del moment en què es percebi la mateixa.

No obstant això l'anterior, si el contribuent hagués optat pel criteri de cobraments i pagaments, en els termes previstos a l'article 7.2 del Reglament del IRPF, que estableix l'opció d'utilitzar el criteri de cobraments i pagaments per imputar temporalment els ingressos i despeses derivades de rendiments d'activitats econòmiques, la subvenció s'haurà d'imputar en el període impositiu en què es produeixi el corresponent cobrament de la mateixa.