Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Pèrdues per deteriorament de crèdits per possibles insolvències de deutors

Normativa: Art. 104 LIS

Requisits

A més de les pèrdues individualitzades per deteriorament dels crèdits per insolvències de deutors a què es refereix l'article 13.1 de la LIS, els titulars d'activitats econòmiques el rendiment net de les quals es determini en el mètode d'estimació directa, en qualsevol de les seves dues modalitats, podran deduir la pèrdua per deteriorament sobre el saldo de deutors no afectats per la provisió individualitzada d'acord amb els següents requisits:

 1. Que l'activitat econòmica tingui la consideració fiscal d'empresa de reduïda dimensió a l'exercici en el qual es dedueix la pèrdua.
 2. Que la pèrdua per deteriorament dels crèdits per possibles insolvències de deutors no superi el límit de l'1 per 100 sobre els existents a la conclusió del període impositiu.

A aquests efectes, no s'inclouran els següents deutors:

 1. Els deutors sobre qui s'hagués reconegut de forma individualitzada la pèrdua per deteriorament dels crèdits per insolvències establerta a l'article 13.1 de la LIS.
 2. Els deutors les pèrdues dels quals per deteriorament no tinguin el caràcter de deduïbles segons el disposat a l'article 13.1 de la LIS.De conformitat amb l'esmentat article, en el supòsit d'entitats de reduïda dimensió no resulten deduïbles les següents pèrdues per deteriorament de crèdits:

  • Les corresponents a crèdits deguts per entitats de dret públic, excepte que siguin objecte d'un procediment arbitral o judicial que veure's sobre la seva existència o quantia.
  • Les corresponents a crèdits deguts per persones o entitats vinculades, tret que estiguin en situació de concurs i s'hagi produït l'obertura de la fase de liquidació pel jutge, en els termes establerts en la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal i, des de l'1 de setembre de 2020, al Reial Decret Legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Concursal.

   Pot consultar-se, amb efectes merament informatius, la taula de correspondències dels preceptes de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, amb els del text refós de la Llei Concursal, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2020, de 5 de maig, en virtut de la disposició addicional tercera del mateix, a través de la pàgina web dels Ministeris de Justícia i d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital.

Atenció: tingui's en compte que l'article 14 del Reial Decret llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector turístic, l'hostaleria i el comerç i en matèria tributària (BOE del 23) redueix de sis a tres mesos el termini que ha de transcórrer des del venciment de l'obligació, per poder deduir en els anys 2020 i 2021 les pèrdues individuals per deteriorament dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors a què es refereix l'article 13.1 de la LIS.

Supòsit especial:pèrdua de la consideració d'empresa de reduïda dimensió

En els períodes en què l'activitat econòmica deixés de complir les condicions per ser considerada empresa de reduïda dimensió, les pèrdues per deteriorament dels crèdits per possibles insolvències de deutors no seran deduïbles fiscalment fins que no superin l'import de la pèrdua global dotada en els períodes en què l'activitat econòmica va tenir l'esmentada consideració.

Important: tingui's en compte que les empreses de reduïda dimensió que en un període impositiu assoleixin o superin la xifra de negocis de 10 milions d'euros podran continuar aplicant els incentius fiscals del seu règim fiscal especial durant els tres períodes impositius immediats i següents a aquell, sempre que hagin complert les condicions per ser considerades com de reduïda dimensió tant en aquell període (en el qual assoleixi o superi el límit dels 10 milions) com en els dos períodes impositius anteriors a aquest últim.