Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Epígrafs IAE:647.2 i 3 - Comerç a la menuda de qualsevol classe de productes alimentaris i de begudes en règim d'autoservei o mixt en establiments la sala de vendes del qual tingui una superfície inferior a 400 metres quadrats

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat (euros)
1 Personal assalariat Persona 1.788,80
2 Personal no assalariat Persona 10.827,31
3 Superfície del local m2 23,31
4 Consum d'energia elèctrica Kwh 32,75
Nota.- El rendiment net resultant de l'aplicació dels signes o mòduls anteriors inclou, en el seu cas, el derivat de la comercialització de loteries, sempre que aquesta activitat es desenvolupi amb caràcter accessori a l'activitat principal
Quantia a efectes de l'índex corrector d'excés:25.219,62euros