Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Apèndix:Rendiments anuals per unitat de mòdul abans d'amortització aplicables a l'exercici 2020

Notes comunes a totes les activitats:

El rendiment net resultant de l'aplicació dels signes o mòduls inclou, en el seu cas, el derivat del comerç a la menuda de tasques de tabac, realitzat en règim d'autoritzacions de venda amb recàrrec, fins i tot el desenvolupat a través de màquines automàtiques.

Les quanties que figuren sota la rúbrica "Rendiment anual per unitat"Corresponen al rendiment anual per unitat de mòdul abans d'amortització.

Relació d'activitats amb indicació del seu corresponent epígraf en l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE):